تطبیق ماسترپلان

تطبیق ماستر پلان شهر کهنه

فیض آبادچرا معطل شد؟

تاریخ اعمار شهر کنونی فیض آبادبر میگردد به دوران حاکمیت میر یار بیگ خان نخستین دوره ملوک الطوایفی بدخشان که در سال 1068 هجری امیر بدخشان شد این درست همان زمانی بود که تهاجمات و ایلغار های میران کندز شهر بدخشان مرکز قدیم بدخشان را که در حوالی دشت خمچان و دشت قرغ موقیعت داشت کاملا به خاک یکسان کرده بود.

بعد ازانکه میر یاربیک خان بر اساس خواهش بزرگان وافسقالان بدخشان امارت بدخشان را پذیرفت ناحیه فیض آباد کنونی را منحیث مقر حکومت خویش انتخاب کرد وتپه زغرچی را که اکنون به تپه تلویزیون شهرت دارد جایگاه خود قرار داد دران زمان این ناحیه بنام چوزگون شهرت داشت که جوز چامغز را گویند و جوزگون جارمغزستان را نامند زیرا محله مذکر پوشیده از درختان چارمغز بود با سکنی گزیدن میر جدید درین زغرچی اشراف و اعیان اماارت شروع به اعمار منازل در جوزگون کردند واندک اندک محلات خالی از درخت و پر ازشکنه شد تا اینکه خرقه مبارک پیامبر بزرگ اسلام در سال 1103 جوزگون را به محل متبرک مبدل کرد وهجوم بدخشانیان جهت سکنی گزینی درین محله اهنگ تازه کسب کرد و جوزگون نام فیض اباد را به خود گرفت.

آنچه از متون تاریخی در مورد شهر کهنه موجود فیض آباد بدست میاید چنین خلاصه می شود که شهر فیض اباد درسال 1205 هجری به دستور امیر ازبک که شاید همان محمود بی کندزی باشد به خاک یکسان شد و مرکزز حکومت بدخشان به جرم منتقل شد درسال 1217 هجری اعمار مجدد فیض اباد مجددا آغاز شد به گونه یی که در سال 1245 شهر فیض آباد دارای یکصد دکان بود.

در بین سالهای 1292-1299 هجری فیض به عنوان شهری دارای 300مغازه و دوسرای با جمعیت 10000 نفری تعریف شده است این شهر از گذشته های دور تا ایجاد راه آبی در مسیر راه ابریشم قرارداشت مردم این دیار به سرزمینهای یارکند ، بخارا وهند جهت انجام معاملات تجارتی و کسب علوم رفت و امد داشتند تا اینکه با رسیدن جاده موتررو در سال1315 به فیض آباد این شهر ددر مسیر راه موتر رو به طرف جرم و اشکاشم قرار گرفت.

درسال 1351 هجری بازار شهر انکشاف کرد درین زمان تعداد دکانها به 630 باب رسید که بر علاوه ان شهر دارای 6 سرای بود همچنان فیض اباد دارای یک مکتب و شفاخانه شفاخانه 30 بستر بود 25 فیصد مردم از نور برق  دیزلی مستفید بودند.

اعمار شهر جدید در سال 1347 آغاز شددر سال 1351 43 نمره حویلی در شهر جدید زیر ساختمان بود و کار هشت تعمیر تکمیل شده بود.  

بدین ترتیب شهر کهنه فیض آباد صدها سال قبل آنگاهیکه کاروانهای شتر از مسیر می گذشت به شکل باریک و کم عرض اعمار گردیده بود.

دکانها در کنار هم به شکل نا منظم و نااستوار ردیف شده بود.

گذشت زمان هر روز بر مشکلات مردم می افزود مظاهر تکنولوژی جدید ، وسایط نقلیه روز بروز این بازار را غیر قابل تحمل می ساخت.

گاهی می شد که ساعتها راه بندان می شد ، جیوانات بارکش ووسایط نقلیه در کنار هم می ایستادند و کسانیکه کار ضروری داشتند مجبور بودند پیاده شوند همه غم غم کنان زیر لب با تکرار تمسخر امیز شهر تاریخی!

نارضایتی خویش از وضعیت را آشکار می کردند.

در طول 60 سال گذشته چندین بار برای تعغیر شهر تلاش صورت گرفت اما ثمر نداد در زمان ظاهر خان ، در زمان حکومت داودخان در زمان حکومت کمونستی و باالاخره در زمان حکومت مجاهدین.

گویا این شهر کور خط شده بود یا طلسم داششت ، با وجود انکه همه به تخریب ان راضی بودند هم مردم هم حکومتها اما تخریب ان عملی نمی شد.

این شهر اصلاً بیک معضله مبدل شده بود خصوصاض درین اواخر که رفت وآمد مهمانان عالیرتبه خارجی و داخلی باعث سر افگندگی مسئولین بدخشان شدخ بود هر تازهواردی زمانیکه به راه بندان مواجه می شد از مسئولین می پرسید چرا این شهر را تخریب نکردید و مسئولین زیر لب می گفتند امکانات نداریم مردم قبول نمی کنند و تمام.

تمام بار را بالای مردم می انداختند و نبود امکانات.

کسیکه ده سال قبل جلال آباد رفته ، مزار رفته،  هرات و قندهار رفته، اگر امروز به این شهرها برود حیرت زده می شود اینهمه ساختمانها ، پارکها ، شهرکها و انکشاف غیر قابل تصور است.

اما کسیکه 50 سال قبل بدخشان امده بود اگر یکسال قبل بدخشان می آمد نیز حیرت زده می شد ازین همه بیکارگی و تنبلی ما  و مسئولین ما که اگر احساس میداشت یقیناً دشنام جانانه نثار مسئولین میکرد هیچ چیزی تعغیر نکرده بود همان خاکباد ، همان خرهای پوش بار ، همان بازار تونل مانند ودیگر هیچ .

اما از خود گذری و شهامت مردم فیض آباد و پشت کار و حوصله کمیسیون انکشاف شهری باالاخره طلسم راشکست واین شهر نه چندان تاریخی در مقابل اراده آهنین فرزندان بدخشان تاب مقاومت نیاورد شهری که صد سال در مقابل تصمیم خام مسئولین بی اراده مقاومت کرده بود در مقابل همت مالکین از خود گذر و اراده مسئولین با احساس وصبور فروریخت و زمینه برای تطبیق ماستر پلان شهری مساعد گردید.

سیمای بدخشان دگرگون شد عبادتگاه های مقدس ، مساجد با شکوه خرقه و سربازار از عقب دکانهای متروک قد افراشتند و خرقه مبارک با گنبد سبز رنگش نمایان شد این خود یک تحول بزرگ و تاریخی در بدخشان زمین است که افتخارش به همه مردم بدخشان خصوصاً مالکین می رسد.

تطبیق ماستر پلان و اعمار مجدد شهر مورد تمام اقشار مردم قرار گرفت و برنامه های جدی به اشتراک موسسات ف ادارات دولتی و مردم رویدست گرفته شد کمیسیون انکشاف شهری متشکل از نمایندگان 14 اداره دولتی ، موسسات و نهاد های جامعه مدنی تحت ریاست ریس اجرائیه و معاونیت شاروالی به اشتراک ارگانهای امنیت ملی و قوماندانی امنیه منحیث دو بازوی قدرتمند اجرائیوی و کمیسیون مالکین منحیث همکار صادق و دلسوز ایجاد گردید.

کمیسیون در جریان 6 ماه سیمای را به کلی دگرگون کرد،در مرحله اول خوازه ها ،غرفه ها وموانع از مسیر سرکها و پیاده روهابرداشته شد.

تعمیر های شخصی زورمندان که جریان کار سرک قیر را برای یکسال متوقف نموده بودند تخریب گردید و عرض پیاده روهای شهر جدید که باز به دلیل موجودیت تعمیر ها و دکانهای زورمندان به کمتر ازسه متر میرسید به هفت متر وسعت داده شد و اخرین موانع از راه برداشته شد. در بهار سال 1389 بیشتر از 50000 نهال مطابق برنامه کمیسیون در دامنه های جلغر ، گلدان شهر جدید و هدیره خواجه عبد المعروف غرس شد که بخشی ازبرنامه نهال شانی را شورای انکشافی فیض آباد در مقابل مواد غذای پرداخت شده از موسسه غذای جهان عملی کردند درحالیکه  نهال، بیل ، کلنگ ، کراچی و دیگر امکانات را موسسات دیگر مانند شبکه انکشافی آغاخان ، ناروی ، کنسرن و دیگران تهیه کرده بودند.کار اعمار میدان هوای شهر ،فیض آباد آغاز شد ، زمین جهت اعمار دارالعلوم بدخشان در دشت قرغ تهیه وکار اعمار ان آغاز شد،گلدان شهر جدید به طول 3 کیلومتر اعمار گردید وهزاران بته گلهای مرسل و درختهای زینتی خریداری و توسط دو عراده کاماز از کابل به بدخشان منتقل و درین گلدان غرس شد. برای دو باب تشناب در مقابل تعمیر کمیساری و گوشه میدان بزکشی که به علت نبود جای اعمار انها برای چندین سال معطل شده بود جای تهیه شد. قیر ریزی سرکهای فرعی شهر جدید که به علت موجودیت چاه های سیپتیک زورمندان از مدت دو سال بدینسوکارش متوقف بود با پر کردن چاه های سیپتیک توسط کمیسیون آغاز گردید،برنامه تنویر مسیر گلدان شهر جدید توسط برق آفتابی در جلسه مورخ 15 حوت 1388 کمیسیون طرح و جهت اجرا به موسسات داده شد که بعداً بخشی ازین برنامه به همکاری یو اس اید عملی گردید،ساحه 15 جریب زمین غند 24 که به صورت کندواله وزباله دانی غیر قابل استفاده گذاشته شده بود جهت توزیع موقت به مالکین دکانهای شهر کهنه که دکانهایشان تخریب شده بود هموار کاری و اماده گردید، زمین جهت اعمار تعمیر اداری شاروالی ، مکتب نرس قابلگی، ریاست معدن ، ریاست آبیاری و ریاست اقتصاد که از سالها بدینسو به علت عدم تهیه زمین از طرف اداره محلی به تعویق افتاده بود توزیع و اعمار این دفاتر آغاز شد. اطاقهای پهره داری ولایت به کمک پی آر تی اعمار گردید ، بخشی ازسرکهای ولایت با بودجه تحکیم ثبات کانکریت شد

پلان اعمار دیوار احاطه باغ ولایت ترتیب و به پی آر تی داده شد

پروسه پنجره گیری بخشی از گلدان شهر جدید به کمک پولی یو اس اید و شاروالی تکمیل گردید.بدنه یی شرقی بازار شهر کهنه به همکاری فعال مالکین بعد ازینکه توسط مالکین تخریب شد به وسیله وسایط کمیسیون تخلیه و پاک کاری شد ، هئیت تطبیق ماستر پلان از وزارت انکشاف شهری جهت خط اندازی بازار شهر کهنه به فیض آباد آمد و خط سنتر لاین بازار را تثبیت نمود،یو اس اید  برنامه های را در قسمت اعمار 5 کیلومتر سرک قیر را درشهر کهنه رویدست گرفت ، پلان اعمار پل زیر کری وقیر ریزی سرک دشت قرغ از مسیر زیر شفاخانه ترتیب و به دونرها داده شد.

شبکه سازی برق شورابک آغاز گردید.

پلان کاری نیمه دوم سال 1389 کمیسیون تر تیب شد که مطابق آن بعد از جا بجای دکانداران مندوی ساحه مندوی تخریب می گردید و توزیع دکانها از جوزون الی مسجد سر بازار برای مالکین آغاز می شد ، ساحات سبز در دامنه های فیض آباد انکشاف می یافت ، ساحات غصب شده از دست غاصبین دوباره گرفته می شد که در همین مرحله والی بدخشان آقای باز محمد احمدی از بدخشان تبدیل و آقاای شاه ولی الله ادیب به عوض ایشان انتصاب شدندبعد از ورود آقای ادیب کار کمیسیون متوقف گردید و ماشین باز سازی فیض آباد از کارماند و ریاست اجرائیه که ریاست کمیسیون را به عهده داشت تنقیص گردید.

اداره جدید مسئله اعمار مجدد شهر کهنه را که خواست همه مردم بدخشان بود از نظر افگند و تلاش نمود تا با غیر قانونی جلوه دادن تطبیق ماستر پلان مردم راوادار به ابراز واکنش نماید که خوشبختانه مردم زرنگ ، سپاسگزار و شرافتمند فیض اباد به خصوص مالکین شکار این دسیسه نشدند و در مقابل فرزندان خدمتگار خویش به اشاره مفسدین و اختلاسگران نه تنها نه ایستادند که بلکه با ابراز قدردانی ازکارکردهای آنان بیکارگان را خجل ساختند ، بر عکس ساحه غند 24 که جهت توزیع موقت به مالکین و دکانداران شهر کهنه اماده شده بود به  امضای والی جدید به افراد پولدار وغیر مستحق به قیمت گزاف به فروش رسید ، ساحات حریم پیاده رو های شهر جدید ، حریم مسجد امام بخاری و قبرستان مردم در ساحه بلند آبه شهر جدید نیز به امر والی برای وابستگان مقامات اهدا یابه افراد پولدار و غیر مستحق به فروش رسید.

بخش اعظم از درختهای دیوار سبز گلدان شهر جدید ودامنه های جلغر و هدیره خواجه عبد المعروف خشک شد ،زمینهای دولتی باقیمانده در گوشه و کنار شهر و زباله دانی های به افراد غیر مستحق و پولدار فروخته شد وخلاصه اینکه برای شهر فیض آباد منحیث  مرکز یکی از ولایات درجه اول و بزرگ کشور هیچ چیزی باقی  نماند، امروز دیگر در فیض آباد شاروالی یک جریب زمین ندارد در حالیکه همین حالا بیشتر ازده اداره دولتی پول اعمار دفاتر اداری خویش را در دست دارند و دربدر دنبال زمین میگردند موسسات نیز بودجه های را جهت اعمار ، تشناب ها ،پارکها، دار الایتام  تخصیص داده اند اما کو زمین؟

جالبتر اینکه کار عملی  بعضی پروژه ها مانند تنویر جاده شهر چدید با برق آفتابی ، اعمار دیوار اطراف ولایت و قیر ریزی سرک سرپل الی شفاخانه که دراخیر سال 1389 توسط کمیسیون انکشاف شهری طرح و به موسسات داده شده بودچند ماه بعد از امدن شاه ولی الله ادیب آغاز شد وآغای والی ورفیق مشاورانش با سر وصدای زیادی آنرا در جمع کارکردهای خود حساب کردند در حالیکه همگان میدانند طی مراحل یک پروژه الی افتتاح عملی حد اقل بیشتر ازیکسال را در برمیگیرد این مطلب را مردم عوام واعضای شورای انکشافی بهتر میدانند که سالهاست با اینگونه مسایل سروکار دارند اما بیچاره رفیق مشاوران که اکثر بی سواد وویشکی اند همینقدر هم نمی دانند تا دروغی بگویند که حد اقل قابل قبول باشد.

اینهمه در حالی صورت میگیرد که عده یی از مسئولین فاسد دولتی که هر کدام ان بیشتر از 4 سال گرفته تا 10 سال به چوکیها چسپیده اند وزورمندان کاذب محلی دارای چندین قصر وباغ در شهر جدید و دشت قرغ می باشند در حالیکه که قبل از تصدی پستهای دولتی خر نداشتند تاخرکاری کنند.

بدینگونه اداره نا توان محلی تا کنون در قسمت تطبیق ماستر پلان شهر کهنه فیض آباد مانند کلوخ چشمدار بی تفاوت مانده است در حالیکه در جریان این مدت تنها 130 لک افغانی پول وجه سردستی و لکها دالر پول بودجه آسیا فوندشن توسط اداره ولایت حیف و میل شده اسناد تقلبی مصرف ان ترتیب گردیده است و مسئله کمک 60 میلیون افغانیگی دولت مرکزی نیز درین بخش نیز مجهول باقیمانده است.

تاحال چندین مکتوب از مرکز به ولایت رسیده تا هرچه عاجل اسناد استملاک ملکیتها را جهت اعمار مجدد شهر تکمیل وبه مرکز ارسال کنند اما افرادی مفسدی که مخالف اعمار شهرند این مکاتب را حفظ می کنند و نمیگذارند تا پروسه تکمیل گردد.

پس باید این بم بست را شکست ،امروز زمان ان فرارسیده است تا دست به دست هم داده بدخشان ، سرزمین افتخار و شرف را آباد کنیم ، فیض آباد را، قدمگاه خرقه مبارک یادگار پیامبر وویس قرنی را آرامگاه غیاثی و خواجه معروف کرخی وسبز پوش ولی را آباد نمائیم همانگونه که در خورش باشد و دیگر در حضور دیگران از داشتن شهر خود خجالت نکشیم.

بدخشانیان با عزت ، مالکین عزیز!

ماجراجویان بیکاره و بی هدف ، حسودان ناتوان وولگرد که خود کاری را از پیش نبردند همت دیدن آبادی و عزت بدخشان را ندارند آنها این شعار احمقانه را سر داده اند که چون ما نتوانستیم کاری کنییم هیچکسی را نمی گذاریم تا بتواند اما نمی دانند که اراده خدا و همت مردم هر نا ممکن را ممکن می سازد.فریب تبلیغات موذیانه انها را نخورید بیائید تا با عزم متین و حوصله مندی تمام  ، شهر خود را بسازیم

 

/ 2 نظر / 80 بازدید
الهه(دختری از دیار بدخشان)

سلام دوست عزیز:مطلب جالبی بود و وبلاگ خوبی هم داری. این ادرس وبلا منه(elahemohammadi0093.blogfa.com)با عنوان:دختری از دیار بدخشان.اگر خواستی میتونیم با هم تبادل لینک کنیم. تشکر

حمید ناظمی

درمان قطعي بيماريهاي لاعلاج با روزه درماني و خوراک خام از سايت Iran raw vegan.com Google: Raw Food, Vegan MyVegetarianism.mihanblog.com تشکيل جامعه رافود وگان دموکراتيک