تلاش جهت شخصی سازی ادارات در بدخشان

تلاش برای شخصی سازی ادارات بدخشان

بعد از ائتلاف استاد ربانی با ریس جمهور کرزی که در جریان آن شاولی الله ادیب خدمتگار دهن دروازه استاد ربانی که در رشته لغت عربی در کشور فقیر وازمابتر سودان تحصیل کرده است  بدون داشتن تجربه یک روز در حکومتداری منحیث والی بدخشان تعین شد تلاشها جهت پاک سازی ادارات بدخشان از افراد غیر وابسته به باند حاکم آغاز شد چنانچه در جریان ششماه گذشته پیشنهاد های جهت تقرر افراد وابسته به باند حاکم به عوض ریس تحصیلات عالی ، ریس امور زنان ، ریس حج و اوقاف ، ریس سره میاشت، ریس مبارزه با حوادث  از طرف ولایت به وزارت های مربوطه ارسال شده که تمام این این پیشنهادات به دلیل کودکانه بودن و غیر منطقی بودن که اکثر افراد پیشنهادی واجد شرایط بستهانبودند از طرف وزارتهای مربوط رد شده است جالب اینست که تمام این پیشنهادات به امضای معاون والی در حضور درحالیکه والی موجود بوده ارسال گردیده است و معاون به عنوان سرپرست ولایت امضا کرده است درین پیشنهادات فاضله شهاب معلم مکتب منحیث ریس امور زنان به عوض پوهنمل ذفنون حسام ناطق ، معلم سید باقر که کدر تحصیلات عالی نبوده و معلم مکتب است به عوض پوهنیار عبدالقدیر مهان ریس تحصیلات عالی ،ملا سعد الله ابو امان که تحصیلات خصوصی دارد به عوض مولوی ارشد منحیث ریس حج و اوقاف معرفی گردیده است.

همچنان تلاشهای برای تبدیلی ریس زراعت ، ریس امنیت ملی ، ریس آبیاری ، ریس برق هم در جریان است.

اینهمه درحالی صورت میگیرد که والی به تحریک منور شاه لچر ریس اداری بدخشان چندین مکتوب به خاطر جلوگیری از تقرر داکتر صبغت الله خاکساری که در امتحان رقابتی معاونیت ولایت منحیث کاندید برنده اعلان شده است به مراجع مختلف ارسال کرده است.

باید متذکر شد که والی بدخشان به علت اینکه از امور حکومتداری و اداره آگاهی ندارد گمان میکند که صلاحیت انجام هرکاری را دارد وباید تمام افراد مطابق خواستهای شخصی او انتخاب شود هر روز دسته گلی تازه به آب می دهد وسناریوی لفم سلطان و شبان را در بدخشان به راه انداخته است.

/ 1 نظر / 17 بازدید
عبدالخبیر از بهارک

اگروالی نام نیک میخواهدبایدبایدبادقت فکرکند وگرنه منشی مجیدی دومی خواهد بود