آید همی

 آید همی

مژده ای دل یار جان آید همی

یار مهروی جوان آید همی

روزگار تیره بختی بگذرد

دور شادی در جهان آید همی

حیله و مکر شغال افشا شود

نوبت شیر ژیان آید همی

قامت استمگران سنگدل

پیش مردم چون کمان آید همی

دورهِ رنج و الم آخر شود

پایی شادی در میان آید همی

صبح روشن پردهِ شب را درد

ظلمت شب را زیان آید همی

ابر های تیره از هم بگسلد

روشنی در آسمان آید همی

یاوه گویان می رود سویی عدم

مردم زیبا بیان آید همی

از خیانتهای ارباب ستم

زیر دستان هم بجان آید همی

دورهِ بی بند و باری بگذرد

بند وباری در جهان آید همی

 از فراعنه نماند غیر نام

رود نیلی تیز گام آید

بلعم باعور گردد روسیاه

چون اجابت زآسمان آید همی

شاهد آزادگی و سروری

"خاکساری" ارمغان آید همی

/ 0 نظر / 25 بازدید