اضطراب در فیض آباد

اضطراب در فیض آباد

در جریان دوهفته گذشه در شهر فیض آباد ١۵ تن به ضرب کارد مجروع شده و دوتن به قتل رسیده است.

فرهنگ چاقو کشی در شهر فیض آباد به شکل همه گیر در گذشته رائیج نبود اما گاهگاهی کاکه های پست قات پوش ازین شیوه استفاده می کردند.

در جریان دو هفته گذشته این عملیه قوس صعودی خویش را پیموده و حتی به ولسوالی ها نیز سرایت نمود.

در جریان دوهفته ١۵ تن با ضرب چاقو در چند متری قوماندانی امنیه شدیداً مجروج گردیده و دو تن به قتل رسید.

فجیع ترین حادثه چاقوبازی شب عید بود که  در مرکز شهر جدید در پیش چشم نیروهای امنیتی رخ داد و ۴ مجروع به جا گذاشت.

حوادث جنایی در مرکز و محلات بدخشان درین اواخر از حد معمول بالارفته اما مراجع مسئول گزارش وقوع حوادث را به خاطر فعال  جلوه دادن ارگانهای خویش به رسانه ها نمیدهند.

فعلاً مردم فیض آباد درحالت ترس و هراس به سر برده وازین ناحیه از ناتوانی نهاد های امنیتی شدیداً ناراض هستند.

مردم محل یکی از دلایل نا امنی هارا ناتوانی مسئولین محلی دراداره بدخشان میدانند.

/ 1 نظر / 18 بازدید
داکترهمایون

درگذشته هامیگفتنندتااین آش است وهمین کاسه وضع طفلان خراب میبینم .امامن میگویم تااین کهنه اندیشان قرن 20دربدخشان حکومت میکنندوعض بدخشان راخراب میبینم.زمانی کارمندیکی ازدفاتردربدخشان بودم وحدوداًیک سال قبل استعفاع دادم وآن شهرراترک گفتم . بعدازیک سال واردشهرفیض آبادشدم .ازسروروی این شهرخاک میبارد.بعدازدیدن دوستان واردمقام ولایت بدخشان شدم .درمنزل دوم یعنی دفترمقام والی صاحب 4تن ازروسامرکزی ولایت نشسته ویکدانه تربوزراتوطه نموده باچندان نان بازاری مصروف خوردن استند.درحالیکه آب تربوزازمیزهابه پاین میآمدیکتن ازروساگفت که خوب است که درپاین میزقالین است وزودآب راجذب میکنددرغیرآن پاک کردن آن مشکل است .قضاوت کنیددرمقام که مامورین اش ازبیکاری درساعت دقیقاً11ونیم بجه مصروف تربوزخودن است آیامردم بدخشان ازآنهاچی انتظاری دارند.درحالیکه اگردربدخشان از24ساعت یک شبانه روز20ساعت کارشودهنوزکم است .امانه با........بذله گویان ناکاره .