[جغرافیای گناه

جغرافیای گناه

درین جغرافیای گناه بی گناهی بزرگترین گناه است

زندانها را باید پر کرد امااز بی گناهان .

قانون همچون ترافیکی چراغ رهنمای مثلث  شکل فساد (زور وزر وتزویر) بر دست بر چهار راه ایستاده است.

شیشه سیاهان از تخلف معافند وحق اولیت دارند

بی پلیت ها همچنان

لندکروزر ها بگذرند

ها گناه کار را یافتم

تاکسی!

چراغ اشاره نداری .چرا پلیتهایت گل پرند

چرا از چراغ سرخ گذشتی؟

پارچه بنویس

جوازش ر ا بیگیر

تمام .

اینست عدالت در نظام که از ازدواج چکمه پوشان غربی با جنگ سالارن شرقی  شکل گرفته است

/ 0 نظر / 19 بازدید