اعتياد مواد مخدر در بدخشان

تعداد معتادین مواد مخدر در

بدخشان رو به افزایش است

خبر نگار صدای بدخشان از جریان سیمینار کاهش تقاضا درشهر فیض آباد گزارش میدهد که ارقام ارائه شده نشان میدهد که گراف معتادین مواد مخدر در بدخشان رو به افزایش است.تیم عکس العمل سریع کاهش تقاضای مواد مخدر صحت عامه در بدخشان که به کمک مالی دفتر مواد مخدرملل متحد فعالیت میکند آمار زیرین را در مورد معتادین مواد مخدر در بدخشان ارائه نمود

شغنان- ۲۹۲۰ تن معتاد به هیروئین و تریاک

واخان- ۱۲۵۳ تن معتاد تریاک

اشکاشم- ۹۰۰ معتاد به تریاک

نسی بالا- ۴۰۰ معتاد تریاک

درواز بالا- ۷۲ معتاد تریاک

درایم- ۱۳۰ تن معتاد به تریاک

جخان- ۱۴۴ تن معتاد به تریاک

ماه می- ۳۹۵ تن معتاد به تریاک

جرم (قریه اسکان)- ۱۴۳ تن معتاد به تریاک

فیض آباد- ۴۸۰ تن معتاد هیرویئن

ارقام معتادین دیگر ولسوالیها تا هنوز بدست نیامده و برنامه سروی آنها توسط  تیم ذکر شده رویدست است.باید متذکر شد که بیشتر از ۵۰ فیص این معتادین را در بعضی مناطق زنان و اطفال تشکیل میدهند.دوسال قبل در شهر فیض آباد تنها ۱۰۰ تن معتاد به هیروئین بود اما این رقم اکنون سه برابر شده است.تعداد معتادین مشهود  به هیروئین در ولسوالی جرم به ۳۰ تن میرسد.بیشتر معتادین هیروئین از کشور های پاکستان و ایران برگشته و جوانان محلی را نیز به اعتیاد کشانده اند.

/ 0 نظر / 4 بازدید