یک کیلومتر....

ساحه یک کیلومتر بازار شهر کهنه فیض آباد هموار کاری گردید

بر اساس مشاهدات خبر نگار صدای بدخشان تا ساعت ٢ قبل از ظهر امروز از پل جوزون الی سرای باقی جهان در حدود یک کیلومتر جناح شرقی بازار شهر کهنه فیض آباد توسط وسایط کمیسیون انکشاف شهری از بقایای دکانهای تخریب شده توسط مالکین پاک سازی شد داکتر خاکساری ریس کمیسیون انکشاف و سرسبزی شهری گفت کمیسیون در نظر دارد تا در جریان سه هفته آینده بازار شهر کهنه را مکملاً بعد از تخریب توسط مالکین پاک سازی و اماده تطبیق ماستر پلان نماید

/ 0 نظر / 18 بازدید