جنگ نخجيرها(شعر)

جنگ نخجیرها

                                                  شعری از دوکتور (خاکساری)

ای پا برهنگا ن<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ای فوج خستگا ن

خیزید وتر س را

اکنون وداع کنید.

با مشت آهنين

بر باره های یآس

کوبید بی اما ن

دیگر زمان  نوحه سرای گذشته است.

فر یاد ها دیگر

در سینه ها به عربده گل کرد نی شوند.

اکنون زمان همت و مردانگی رسید

نخجیر ها به جنگ شیر روانند هو شدار!

این بیشه های سبز

این وادیی وفا که پر از جام لا له ها است

دیگر بباد غارت طوفان نمیرود

خیزید وجنگ بره آهو وشیر را

با چشمهای خسته وبیمار بنگرید

فریاد ها وهمهمه افتخار را

از کوه ودشت و بته وهر خار بشنويد

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
مهرداد

در تقدس آيه هاي تو بي محابا اشك مي ريزم واژه هاي مبهم آيه هايت را با تسبيح اشك هايم دانه دانه معنا مي كنم و تو ، سجاده ام را به هم مي بافي تا پر از باران چشم هايم شود و ديری نمي پايد كه دريا مي شود و سر شار از تو، و لحظه اي ديگر... **** شاد زي....

بدخشانی

خيلی زيبا