چک چک کدیم

ما چک چک کدیم

رهبری گر رید ما چک چک کدیم 

  خارجی گوزید ما چک چک کدیم

گر به دُول مافیای زور و زر

ملتی رقصید ما چک چک کدیم

گر سیاست  پیشه‌یی  روسپی صفت

خلق را چاپید ما چک چک کدیم

چوکی سالاری اگر در پارلمان

روسیاه گردید ما چک چک کدیم

گر وکیل با ادعا های دروغ

از وفا لافید ما چک چک کدیم

یا که والی پول بیت المال را

دم به دم دزدید ما چک چک کدیم

گر ریس مفسد نیمچه سواد

چوکی را چسپید ما چک چک کدیم

رشوه‌خوار لعنتی در این دیار

همچو خرس پندید ما چک چک کدیم

خون ملت را مکید مثل شپش

عاقبت ترقید ما چک چک کدیم

گر زاعمال سیاه یی  بندگان

عرش حق لرزید ماچک چک کدیم

گر زکردار مسلمان کسوتان

بولهب شرمید ما چک چک کدیم

خشکسالی گر رسید از نیمه راه

مزرعه خشکید ماچک چک کدیم

لشکر سرما اگر بیداد کرد

آسمان بارید ما چک چک کدیم

گر رفیق ما به راهی پا نهاد

پای او لخشید ماچک چک کدیم

گر سگی عوعونموداز کوچه یی

کودکی ترسید ما چک چک کدیم

گر یتیم بی پناه در نیمه شب

                                   از خنک لرزید ما چک چک کدیم

/ 0 نظر / 125 بازدید