توزیع کمکهای مهاجرین کانادا

توزیع کمکهای مهاجرین کانادا

 کمکهای نقدی مهاجرین بدخشانی مقیم شهر آنتریوی کانادابه وارثین شهدای شهدای سالنگ توسط مجتمع جامعه مدنی بدخشان در دفتر ریاست مبارزه با حوادث بدخشان توزیع شد.

داکتر صبغت الله خاکساری ریس مجتمع جامعه مدنی بدخشان طی صحبتی در مورد گفت:مهاجرین بدخشانی مقیم شهر آنتریوی کانادا مبلغ ٧٠٠٠ دالر امریکای را به وارثین شهدای فاجعه سالنگ به آدرس مجتمع جامعه مدنی بدخشان ارسال نمودند که مجتمع برای هر شهید از جمله ۴٢ شهید بر اساس محاسبه دقیق ١۶۶ دالر معادل ٨٠٠٠ افغانی به نرخ روز را درنظر گرفت وی افزود تاکنون پول مذکور به ٣١ تن از مستحقین رسانده شده وسهم بقیه به علت بندش راه ها تا کنون در اختیار مجتمع بوده که در جریان یک هفته آینده به مستحقین رسانده خواهد شد.

/ 0 نظر / 46 بازدید