هشتصد هزار...

هشتصد هزار افغانی بودجه وجه سر دستی ماهانه ولایت بدخشان کجا میشود؟

در تخصیصات ولایت بدخشان هر ماه هشتصد هزار افغانی به نام وجه سر دستی از طریق مستوفیت منحیث بخشی از تخصیص دفتر ولایت کشیده می شود صلاحیت مصرف این پول مربوط والی است اما به هیچ عنوانی والی یا سایر کارمندان ولایت حق استفاده شخصی ازین پول را ندارند بلکه این پول باید صرف مصارف اضافی ولایت مانند روغنیات اضافی ، پرداخت قروض ولایت ،مهمانی های ضروری و موجه ، اعمار اطاقهای اضافی مورد ضرورت ، کمک به برنامه های کوچک انکشافی، کمک به افراد مستحق واقعی نه لستهای روی کاغذ ساختگی ،کمک به اعمار مساجد، پلچکها وازین قبیل مصرف گردد.

 

اما در ولایت بدخشان از سالیان دراز بدینسو این پول با اسناد دروغین و تقلبی ساخته شده توسط ریاست اداری ومالی کشیده شده ودر سر میز والی گذاشته می شود وبرایش گفته می شود که جناب این حق مسلم شماست و جیب والی می رود.

 اسناد به گونه ساخته میشود که 50000 ان به نام مصرف تیلفون والی اسناد سازی می شود درحالیکه ماهانه بیشتر از20000 افغانی صرفیه تیلفون والی از کود مصارف تیلفون و موبایل نیز اجرا می شودواز همه جالبتر والی در جریان یک ماه شاید 500 افغانی را هم کریدت مصرف نکند مگر اینکه خویشاوندانش درخارج باشد.

برای اسناد سازی هفت لک و پنجاه هزار افغانی بقیه لستهای دروغین از افراد خیالی هر ماه تهیه میگردد که در جمع هرکدام از ده تا پنجاه هزار افغانی نوشته شده و شصت تقلبی گذاشته می شود واین پولها توسط ریس اداری ماهانه بالای میز والی گذاشته می شود همچنان مصارف گاز ، برق و خرچ شخصی والی نیز از بودجه جمعی ولایت اجرا میشود. در حالیکه والی ماهانه مبلغ چهل وپنج هزار افغانی به عنوان دسترخوان پولی و پنجاه هزار افغانی امتیازی والیان بر علاوه معاش خویش میگیرد

در مقابل امتیاز که والی به ریاست اداری میدهد اینست هرکاری انجام میدهد آزاد است بخش اعظم پول روغنیات ، ترمیم وسایط، قرطاسیه ، محروقات و سایر بودجه ها به خصوص از ولسوالیهای 27 گانه بدخشان اختلاس می شود همین حالا سهمیه روغنیات بیشتر ولسوالیها داده نشده  وولسوالان از ترس منفک شدن صدای خود را نمی کشند.

پول ترمیم ساختمانها ، نلدوانی ، تجهیزات کمپیوتری نیز با جعل اسناد دروغین کشیده و حیف ومیل می گردد.

مصارف یومیه خانه بعضی از مسئولین شامل باند از بودجه ولایت پرداخته می شود ووالی در مقابل جعل اسناد پول وجه سردستی ، در مقابل تمام این جرایم نه تنها سکوت می کند بلکه در صورت لزوم دفاع هم میکند.

مفتشین اداره تفتیش که سالانه می آیند بعد از بررسی اسناد ، پول دزدی شده توسط مفسدین را با انها تقسیم نموده در آخر معتمد جنسی را باقیدار کشیده با خلته های پر عازم مرکز می شوند.

/ 0 نظر / 57 بازدید