کاریدند

به کوچه کوچه ما تخم جنگ کاریدند

به خانه خانه نگر که تفنگ کاریدند

گل سلام دیگر بر لیانمان نشگفت

میان سینه ما یان که سنگ کاریدند

/ 0 نظر / 17 بازدید