کار قیر ریزی سرک کشم -فیض آباد به خوبی پیش میرود

خبر نگار صدای بدخشان گزارش مید هد: کارقیر ریزی سرک کشم- فیض اباد که ١٠۵کیلومتر طول دارد به شدت پیش می رود قراریکه مشاهده می شود شرکت مربوطه با صداقت کامل به اعمار سرک پرداخته است اما در فاصله میدان هوای تا شهر فیض آباد که شرکتهای داخلی به اجاره گرفته اند نه تنها کاری وجود ندارد بلکه معضلات جدی را برای مردم بار آورده است

/ 1 نظر / 17 بازدید