جلسه شورای رهبری

هيت رهبری شورای بدخشانيهای مقيم کابل تشکيل جلسه داد

جلسه نوبتی هيت رهبری شورای بدخشانيهای مقيم  روز جمعه تاريخ ۲۶/۳/۱۳۸۵ در دفتر اين شورا  داير گرديد.

درين جلسه که با تلاوت آياتی چند از کلام الله مجيد آغاز شد پيرامون انتخاب نام نشريه شورا. تعين پاليسی نشراتی نشريه .انتخاب مدير مسئول .هيت تحرير و تيراژ آن تصاميم نهای اتخاذ شد.

همچنان جمع آوری حق الشمول ُ. حق العضويت اعضای شورا نيز آغاز شد.

به هيت کميته فرهنگی وظيفه سپرده شد تا با بنياد فرهنگی حکيم ناصر خسرو بلخی تماس برقرار نموده و زمينه انعقاد پروتوکولهای همکاری فرهنگی بين شورای بدخشانيهای مقيم کابل و بنياد فرهنگی ناصر خسرو مساعد سازند.

همچنان فيصله شد تا جلسات شورا هر دو هفته بعد در مقر شورا داير گردد.

اجندای جلسه آينده بحث روی موضوع نمره های رهايشی  ده سبز ميباشد بايد متذکر شد که از سال ۱۳۷۴ تا کنون مقادير هنگفی پول از بدخشانيهای در بدل دادن نمرات زمين رهايشی در ده سبز گرفته شده است اما تا هنوز معصلات قانونی اين نمرات حل نشده است. يکی از بدخشانيهای که درين پروژه نمره دارد گفت:

وزير مسکن و شهر سازی بنابر ملحوظات قومی تلاش دارد تا اين نمرات را دو باره مسترد نموده و به افراد دلخواه خود توزيع نمايد.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید