کمیسیون انکشاف شهری

کمیسیون انکشاف شهری بدخشان تجهیز می شود

داکتر صبغت الله خاکساری ریس کمیسیون انکشاف و سرسبزی شهری بدخشان طی صحبتی با رسانه ها گفت: کمیسیون انکشاف و سرسبزی شهری بدخشان که در آغاز سال ١٣٨٩ به هدایت والی بدخشان تحت ریاست عمومی اجرائیه ایجاد گردید متشکل از ١۴ عضو بوده و تاکنون به ابتکاراتن سازنده دست زده است که مورد حمایت همه جانبه مردم قرار گرفته است.

کمیسیون در آغاز کار با دست خالی وارد میدان شد اما فعلاً ۴ عراده دمترک فعال را در اختیار داشته و تا آینده نزدیک با لودر و اسکواتور نیز مجهز خواهد گردید.

دوعراده دمترک را موسسه محترم افغان اید و دوعراده دیگر را ریاست انکشاف دهات در اختیار کمیسیون ق رار دادند باید مذکر شد که این وسایط از سالها بدینسو به شکل غیر قابل استفاده پارک شده بود که بعد از ترمیم توسط کمیسیون امروز عملاض در انکشاف و بازسازی شهر فیض اباد کار میکنند.

/ 6 نظر / 16 بازدید
صبور

کار ارزنده و تا ریخی را انجام دادید خدا اجر جزیل تن دهد .

چکشی

داکتر عزیز سلام طرف حرفم صرف شما هستید و دلتان که حرفهایم را در سایت میگزارید یا خیر چند درد دل تنها با شما دارم. محترم نظر به دزدی و رسوایی که منشی مجید داشت با وجود داشتن وظیفه خوب با ایشان مبارزه نمودید و موصوف رابه دعای مردم بدخشان و همت خود مجبور به فرار ساختید ولی آیا دم و دستگاهی که فعلا در ولایت بوجود آمده بد تر از گذشته نبود اگر منشی به یک حزب فکر کرد ضابط به یک قریه فکر میکند و تمامی لاوبالی ها را در اطراف خودجمع کرده که گویا مقام ولایت بدخشان به اصطلاح خط اول جنگ باشد و اگر افراد باسواد را جمع نموده نیز ازهمین جنس هستند از جمله یکی هم نا انجنیر غنی است موصوف به اثر دزدی از پول شورا ها در ولسوالی تگاب از دفتر فلک اخراج شد ودر جلسه رسمی ریاست احیا و انکشاف دهات نیز برای تمامی انجو ها و موسسات سفارش شد که هیچ ارگان حق جلب و جذب موصوف را ندارداما با تاسف چند روز بعد بحیث مشاور والی مقرر شدمن انجنیر نیستم که از توانمندی مسلکی غنی بدانم ولی زمانیکه در لین بهارک دریوری میکردم ایشان مسول جوی خانقا-شورابک بودند که حاصلدست شان را تمامی به چشم میبنینند به این جرم نیز از کمیته ناروی اخراج شد. شما لطفآ یکبار ا

چکشی

و آیا این تیم را که والی ساخته است از توان ساختن یک بدخشان ویا ساختن یک مسیر برای انکشاف بدخشان توانایی دارند شما ببنید امید بز( مشاور امور خارجی و دیپلوماتیکی مقام ولایت)به قول البته خودش. شما داکترصاحب فکر کنید ازین کودک بیچاره چی ساخته است و تا به حال درست نشستن و درست گفتن را نیاموخته است یک بچه که نه مکتب رفته و مدرسه و چند روزش در این کورس و آن کورس مصروف یاد گرفتن چند کلمه از زبان بیگانه شده است چی انتظار داشته باشیم ای بدخشان بیچاره ایقه بیچاره ات کردند که بز مشاور انکشاف و آبادی تو شده است

شاهین مرزبان

دوست عزیزم چکشی درین مورد کاملاَ با شما موافق هستم انشا’ الله تلاش خواهیم کرد تا بز را به گله اش بر گردانیم در قسمت انجنیر غنی کمترین معلومات نداشتم و از نحوه تقررش نیز آگاه نبودم اما من به تنهای چگونه می توانم در چند جبهه بجنگم جبهه مافیای زمین مافیای فساد اداری و اخلاقی مافیای سیاسی تا زمانیکه تیم قوی و متعهد از کدرهای بدخشان بدون در نظر قوم وتفکر سیاسی ووابستگی محلی ایجاد نشود کار در بدخشان بسیار سخت است.

چکشی

سلام داکتر عزیز وروز بخیر مشکل بدخشان و بدخشانیان نیز ازهمین خاطر است زیرا هر گاه میخواهی اقدام به ساختن یک تیم درست دلسوز بزنی باز در اخیر دیده میشود همان افراد استفاده طلب و مزدور سودجو نیز درین تیم با اشکال مرموز داخل میشوند ودوباره مسیر کار را تغیر میدهند و افراد که هدفش خدمت صادقه باشد مجبور میشودکه ازین گروپ خود را دور بسازد این کارخیر را به شر مبدل بسازند.و اشخاص مثل شما که میخواهید برای رسیدن به اهداف ولای تان خدمتی بکنید نیز در لست خود قلمداد نمایند. میخواهم یک حرف از سید بزرک را قسمی تحفه به سایت تان ارسال کنم (تشکیل احزاب سیاسی بهترین در مان است ولی غالبآ در شرق بدترین دردهاست. درشرق احزاب تشکیل میگردند و مرام و هدفهای عالی رابرای خود در نظر میگیرندو مردم هم کمکهای به حزب نموده با علاقمندی وارد حزب میشوندولی در آخر کار همه دشمن میگردند و به جان یکدیگر می افتند.( سید جمال الدین افغانی)

محمدبیگ

سلام داکترصاحب شما چطوراستن تمامی مطلقین خوب است سوال این است که چرا معلم صاحبان واخان محتاد استن چرابازپرس قرارنمیگیرن