ما با توئیم

ماباتوئیم

 

زخمهای پیکر این مملکت کاریست

داستان ظلمتان برهرزبان جاریست

قصه یی بیدادتان تا بیکران جاریست

جوی خون در کشور من همچنان جاریست

گرچه مردم میکنند نفرین شماراغم مخور زیرا:

ما با توئیم سرکار ما با توئیم

ما با توئیم رهبر ما با توئیم

ماباتوئیم  پیرو ما با توئیم

ماباتوئیم قوماندان ماباتوئیم

ماباتوئیم مسلح ماباتوئیم

میدهی رشوت به دالر ای وزیر ملک

روز استیضاح توهستی همچو مرغ کرک

دست بر قرآن نهاده میخوری سوگند

نیستی پابند قوم تاجک ویاترک

چون به چوکی تکیه کردی می شوی فاشیست

ما با توئیم وزیر جان ماباتوئیم

ماباتوئیم معین جان ما با توئیم

ماباتوئیم والی ما باتوئیم

ماباتوئیم خالی ماباتوئیم

ماباتوئیم ریس جان ماباتوئیم

مثل سگ از نان عسکر میزنی دایم

شیر کودک را زچوشک میزنی ظالم

بودجه را همره دفتر نمائی نیم

ازبرای چوروغارت داری باند وتیم

سال یک تعمیر اباد میکنی خس دزد

ماباتوئیم لوژستیک ماباتوئیم

ماباتوئیم مالی ما باتوئیم

مابا توئیم اعاشه ماباتوئیم

ماباتوئیم گماشته ما با توئیم

ماباتوئیم دلال ماباتوئیم

گر چه لعنت کرده قرآن جمله را یکسر

گفته است ملعون شما را شخص پیغمبر

درج اعمال شما گردیده در دفتر

می شوید رسوا بنزدخلق درمحشر

دعوی پاکی نما و حج برو مفسد

ماباتوئیم راشی ماباتوئیم

ماباتوئیم غاصب ماباتوئیم

ماباتوئیم خائن ماباتوئیم

ماباتوئیم دورویه ماباتوئیم

                ماباتوئیم منافق ما با توئیم

/ 0 نظر / 99 بازدید