به ساکنان آنسوی آمو

به ساکنان آنسوی امو

رودکی مردک نغزست نیای من  تست

شاه سامان بخدا بانی جاه من و تست

جاری در تار زمان ناله و اه من وتست

دور ماندیم اگر چندی گناه من و تست

رود آمو بخدا هیچ گناهی نکده

در حق ما و شما هیچ جفای نکده

سالها ما و شما مرغک یک لانه بدیم

طی اعصار و قرون همدل و همخانه بدیم

صاحب نام و نشان وسروسامانه بدیم

وارث تاج و کلاه مسند شاهانه بدیم

تیغ نیرنگ جدا کرد زهم ماو شما

باز باهم برسیم از کرم و لطف خدا

 

/ 1 نظر / 15 بازدید

http://www.khabaronline.ir/news-60417.aspx