فراخوان

فراخوان صدای بدخشان

بدینوسیله از تمام افراد با احساس  هدفمند  و آگاه می خواهیم تا مقالات  مطالب خواندنی و اطلاعات و معلومات مستند و موثق خویش را در بخشهای ادبی .فرهنگی.سیاسی وفساد به ایمیل ادرس ویبلاگ ارسال نمایند.

صدای بدخشان صدای یک میلیون بدخشانی ستم دیده واکثریت خاموش افغانستان است.

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
همدرد

داکتر صاحب سلام روزشنبه از کابل کندز آمدم و همراه سارنوال زون دیدم و تمامی اسناددست داشته خویشرا برایش نشان دادم سارنوال زون به روز سه شنبه سلیم مدیر محاسبه مستوفیت بدخشان را به کندز خواست و ازش تحقیق نمود موصوف خواستار وقت جهت پیش کش کردن بی گناهی اش شد که برایش یک هفته وقت داده شد قابل یاد آوری است که سارنوال زون برای مدیر محاسبه مستوفیت از شش ماه الی سه سال حبس در نظر گرفته است .در صورتیکه باز کلان دزدان ریش مبارک شانرا نجنبانند ،مدیر صاحب محاسبه به یک دوستش گفته عجب دنیااست مه خو کلی این پول ها را تنها نخورم چر ااز دیگران سوال نمیشود. (مقدار ازین پول ها صرف خرچ وبرچ دفتر حزب افغان ملت در بدخشان میشود که هر ماه شریفی این مبلف را از نزد مدیر محاسبه مستوفیت اخذ مینمود که گویا از دفتر مرکزی به حساب جاری مدیر محاسبه فرستاده شده است و معاش پرسونل حزب میباشد )