صدهزار....

صد هزار دالر کمک نقدی سفارت کوریا برای شهدای سالنگ کجا رفت؟

شاید کمتر کسی آگاهی داشته باشد که در اوایل سال گذشته سفارت کوریا مبلغ صد هزار دالر امریکایی را جهت کمک به شهدای حوادث سالنگ به اداره مستقل ارگانهای محلی سپرد.

چند روز بعد انجنیر فرهاد ریس تحکیم ثبات این اداره با دوتن دیگر که یکی خود را نماینده سفارت کوریا معرفی میکرد مقداری برنج ، روغن ، چای ، بوره ودال را توسط دوعراده موتر داتسن به بدخشان آورد و طی مراسمی نمایشی به چند تن از وارثین شهدا یک خریطه برنج دوکیلو چای ، دوکیلو بوره و دو تخته کمپل توزیع کرد و بقیه را به حاجی واجد که در نقش انجنیر تحکیم ثبات با معاش ماهوار 800 دالر ظاهر شده بود سپردو خودش راه خود را گرفت ورفت.

سوال اساسی درینجاست که چرا درقدم نخست ارگانهای محلی این پول را به کمیته اضطرار بدخشان تحویل نداد؟ اگر بالای اداره ولایتی خود اعتماد نداشت همه میدانند که وارثین شهدا در چنین مواردی به پول نقد نیاز دارند چرا پول به جنس بدل شد؟ انتقال جنس خود مصیبتی بزرگی برای وارثین شهداکه اکثرا از مناطق دور دست بودند پنداشته می شد.

دلیل واضح است همه میدانند که بیشتر از 80 فیصد شهدای سالنگ مردم بدخشان بودند حد اقل باید 70000 دالر این پول سهم ایشان باشد .

اغای انجنیر ودوستانش حیف دیدند که این پارسلهای دالر بدست مردم فقیر و بیچاره بدخشان که شیوه مصرف انرا هم نمیدانند برسد بناءً با راه اندازی یک سناریوی جالب چند بوجی آرد وبرنج را که مصرفش به 5000 دالر هم نمیرسید خریداری نمودند وبیک سفر تفریحی دست زدند اما اصل پولل رفت به جایی که باید می رفت.

/ 0 نظر / 24 بازدید