اجناس دفتر پیپ...

f

اجناس دفتر پیپ در فیض آباد به تاراج رفت

 

دفتر پیپ از مدت چند سال بدینسو از طرف سفارت امریکا ایجاد شده بوده ظاهراً در بخش مبارزه با مواد مخدر کار می کرد هر چند این دفتر درمدت کاری خود هیچ فعالیت مثمر برای مردم بدخشان را انجام نداد اما ده ها میلیون دالر را به همین بهانه به مصرف رساند که بیشتر این مصارف صرف معاشات بلند دالری کارمندان ، برنامه های اگاهی عامه بی نتیجه و دیگر پیسه کشیدنها و اسناد سازی ها شد.

 

بهر حال برنامه این دفتر در اوایل سال 1389 اختتام یافت ودفتر مذکور بسته شد.

 

بقیه داستان را از زبان داکتر صبغت الله خاکساری که دران زمان ریس اجرائیه بدخشان بود می شنویم داکتر خاکساری در زمینه چنین گفت: یکروز یکی از شهروندان شهر فیض آباد از طریق تیلفون به من زنگ زد و گفت که خارجی های از دفتر پیپ دوروز قبل رفته و اجناس دفتر همه روزه توسط بعضی افراد بیرون کشیده می شود من به مجرد اگاهی از قضیه موضوع را باوالی وقت بازمحمد احمدی درمیان گذاشتم که درنتیجه هئیتی متشکل از ریس اقتصاد ، نماینده مستوفیت ، ریس مبارزه بامواد مخدر و شخص خودم جهت ارزیابی موضوع وجمع وقید اجناس به دفتر پیپ رفتم که در جریان یک روز مکمل 58 قلم جنس را به شمول جنراتور ها ، کمپیوتر ها ، تجهیزات دفتری ودیگر لوازم لست نمودیم در جریان ارزیابی متوجه گردیدیم که بخش از اجناس برده شده بود ،کارتن های کامره های دیجیتل ودیگر وسایل سبک موجود بود اما اجناس وجود نداشت بهر حال اجناس باقیمانده لست شده، در اطاقها لاک ومهر گردیده و کلید به  ریس هیتی سه نفری دیگری که مسئولیت انتقال و جمع وقید اجناس را در جمع معتمد ولایت داشت  وریس این هئیت فضل الدین مدیر تهیه ولایت و اعضا سکرتر معاون والی  و سکرتر ریس خدمات سکتوری بود، سپرده شد و مسئولیت  نگهداری دفتر و اجناس به دو تن از بادیگاردهای والی ولایت سپرده شد چند روز بد ما به همراهی والی ولایت عازم ولسوالی شغنان گردیدیم وبادیگاردهای والی نیز باما به ظرف شغنان رفتند و دفتر مذکور بدون نگهبان باقیماند هر چند یک تن از کارمندان ریاست برق به صورت دوامدار نوکریوالی میداد  ازان جائیکه تعمیر این دفتر مربوط ریاست برق بود بعد از رفتن بادیگاردان والی دفتر بی صاحب ماند و کارمندان ریاست برق در حالیکه ریس ایشان نیز درین سفر با ما بود خود سرانه دفتر را اشغال نمودند که موضوع توسط ریس برق به ما اطلاع داده شد بعد از مراجعت ما به فیض آباد هئیت سه نفری که موظف به انتقال و جمع وقید اجناس بود اطلاع دادند که لاک ومهر کنده شده و بخشی از اجناس از دفتر گم شده است که بلافاصله هئیتی متشکل از نمایندگان ولایت ، مستوفیت ، سارنوالی ، ریاست امنیت ملی قضیه را از نزدیک بر رسی نمو دند که در نتیجه روشن گردید بخشی از اجناس کشیده شده است وگزارش ان  ضمیمه اجناس باقیمانده به والی وقت باز محمد احمدی داده شد که والی هدایت شناسای مجرمین و استرداد اجناس را صادر کرد اما با کمال تاسف درین جریان والی تبدیل گردید وقضیه به فراموشی سپرده شد اما آنچه که درینجا جالب بود تلاش بعضی از مقامات ولایت بعد از تبدیلی والی جهت استفاده ابزاری از قضیه بر اساس عقده های شخصی بر علیه والی قبلی بود زیرا به عوض اینکه ایشان در استرداد اجناس از دزدان و غارتگران تلاش نمایند کوشش نمودند تا قضیه را سلیقوی نمایند بهر حال تعدادی زیادی ازین اجناس دزدی شده وحتی بعد از تعین هئیت دوم یک پایه یخچال دزدی شده توسط یکی از کارمندان عالیرتبه( ریس اداری) شام همانروزی بررسی مجدد دوباره به ولایت اورده شد وکسانیکه خود شان در سرقت این اجناس دست داشتند با استفاده از نا بلدی والی جدید که از قضایا آگاهی نداشت وضعیت را مغشوش نموده از آب گل الود ماهی میگیرند.

 

همچنان مبلغ 7000 دالر جهت ترمیم تراکتورهای این موسسه یک ماه قبل از اختتام کار موسسه مواصلت نموده بود که بدون مصرف در جیب مسئولین رفته است.

 

باید متذکر شد که اجناس وتجهیزات اکثر موسسات بعد از پایان کار انها توسط کارمندان موسسات و مسئولان ادارات غارت شده در اختیار دولت قرار نمیگیرد که می توان از تجهیزات دفتر ، ال بی جی و بخشی صحی برک در نیمه دوم سال 1389 نیز یاد کرد.

لعنت خدا و بندگان خدا بر رشوه خواران ،دزدان ، چپاولگران و غاصبین دارای های عامه و حامیان کثیف انها باد

/ 0 نظر / 38 بازدید