اختلاس گسترده

فساد گسترده در مرکز آموزشی اصلاحات اداری  بدخشان

مرکز آموزشی اصلاحات اداری که در اول جون سال ٢٠٠٨ در بدخشان اغاز به کار کرد به کمک مالی تیم باز سازی ولایتی بدخشان بخش کشور دنمارک تمویل میگردد.

کشور دنمارک از اول جون ٢٠٠٨ الی دسمبر ٢٠٠٩ مبلغ ٢٩٨٠٩٨ دالر امریکای را بدین منظور متقبل شده است قرار بود این پول در مدارک ذیل مصرف گردد.

١- روزانه برای هر شاگرد مبلغ ۶٠ افغانی برای کرایه موتر موتر پرداخته شود

٢- مفروشات ، تجهیزات کمپیوتری ، روغنیات جنراتور

٣- معاش سه نفر استاد ( ماهانه ٣۵٠ دالر) و یک پیاده

این کورس در دوره های ۶ ماهه ١٢٠ شاگرد را تدریس می نماید

اما ار زیابی های که صورت گرفت نتائیج زیر را داشت

١- مصرف معاشات استادان در سه دوره (١٨ماه) ١٨٩٠٠ دالر

٢- معاش یک نفر پیاده (١٨ ماه) ٢١۶٠ دالر

٣- پول کرایه مکمل شاگردان(١٨ماهه) ۶٧٣٩٢ دالر

۴- مصرف خریداری تجهیزات آموزشی

- کمپیوتر دیسک تاپ ٢۵ پایه فی پایه ۵۵۶٢۵ افغانی(١٣٩٠۶٢۵) یا ٢٧٨١٢ دالر

- کمپیوتر لپ تاپ ۴ پایه فی پایه ٧۴٠٠٠ افغانی جمعاً (٢٩۶٠٠٠افغانی یا۵٩٢٠ دالر

- فلش دیسک یکدانه ٩٠٠ افغانی ١٨ دالر

- سه ساکته ۵ عدد فی دانه ٣۵٠ افغانی (١٧۵٠ افغانی) ٣۵ دالر

- چوکی استاد سه پایه فی پایه ٢۶٧۵ جمعاً ٨٠٢۵ (١۶٠ دالر)

میز استاد سه پایه فی پایه ٣١٠٠ افغنی جمعاً ( ٩٣٠٠ افغانی) ١٨۶ دالر

ترموز آب خوری دو عد فی دانه ۴٠٠ ( ٨٠٠ افغانی) ١۶ دالر

چوکی پلاستیکی کوچک دو عد فی دانه ١٠٠ افغانی (٢٠٠ افغانی) ۴ دالر

سطل پلاستیکی ۴ عدد فی دانه ١٨٠ افغانی( ٧٢٠) ١۴ دالر

دولچه پلاستیکی یک عدد ٢٠ افغانی

استپلر خورد ٢ عدد فی دانه ۴٠ افغانی ( ٨٠ افغانی) ١.۶ دالر

سه ساکته ۴ خانه ۵ دانه فی دانه ٣٠٠ افغانی( ١۵٠٠ افغانی) ٣٠ دالر

بیک لپ تاپ کلان ۴ عدد فی دانه ٩۵٠ افغانی( ٣٨٠٠ ) ٧۶ افغانی

رادیو کست دو کسته سوناشی یک عدد ٢٨٠٠ افغانی ۵۶ دالر

بخاری گاز-برقی معه بالونسه پایه فی پایه ١١٢٠ افغانی( ٣٣۶٠٠افغانی) ۶٧٢ دالر

پرنتر اچ-پی لایزرجت ان۴٢۵٠ یک پایه ۵۵١٢۵ افغانی (١١٠٢.۵ دالر)

تونر پرنتر ۴ قطی فی قطی ۵۵٠٠ افغانی ( ٢٢٠٠) ۴۴٠ دالز

اشین فوتو کاپی شارپ- ۵١٢٧ ای آر ١۵۵٠٠٠ افغانی ( ٣١٠٠ دالر

سکنر ٣٨٠٠ اچ-پییک پایه ۵٨٠٠ افغانی(١١۶ دالر٩

یو-پی-اس ٢۵ پایه فی پایه ١٣٢٠٠ (٣٣٠٠٠٠افغانی)۶۶٠٠ دالر

چوکی شاگرد ۴٢ پایه فی پایه ١٧۵٠ افغانی ( ٧٣۵٠٠افغانی) ١۴٧٠ دالر

الماری فلزی فایل ۵ پایه فی پایه ٧۶٠٠ افغانی(٣٨٠٠ افغانی) ٧۶٠ دالر

میز کمپیوتر ٢٧ پایه فی پایه ٣١٠٠ افغانی (٨٣٧٠٠افغانی) ١۶٧۴ دالر

چوکی کمپیوتر ٢٧ پایه فی پایه ١۶٣٠ افغانی(۴۴٠١٠ افغانی) ٨٨٠ د الر

پروجکتور معه پرده سونی ٣ پایه فی پایه ۵۴٩۵٠ افغانی( ١۶۴٩۵٠افغانی) ٣٢٩٧ دالر

الماری شیشه دار ۶ پایه فی پایه ۴٨۵٠ افغانی (٢٩١٠٠) ۵٨٢ دالر

باد پکه دیواری ۶ پایه فی پایه ٢٣٠٠ افغانی ( ١٣٨٠٠ افغانی) ٢٧۶ دالر

جاروب برقی هیتاچی ١٨ لیتره ۶١۵٠ افغانی ١٢٣ دالر

سیت موبایل نوکیا ١٢٠٨ رنگه ٢۴٠٠ افغانی ۴٨ دالر

فرش ایرانی

تخته سفید تحریر ٧۶٠ افغانی ١۵ دالر

میز جلسه ٢ پایه فی پایه ١٧٢۵٠ افغانی (٣۴۵٠٠ افغانی) ۶٩٠ دالر

چوکی جلسه ١٢ پایه فی پایه ١٢٢۵ افغانی ( ١٣۵٠٠ افغانی) ٢٧٠ دالر

تخته اعلانات دوپایه فی پایه ۶٠٠ افغانی (١٢٠٠افغانی) ٢۴ دالر

/ 0 نظر / 75 بازدید