پل علی مغل اعمار شد

کار اعمار پل علی مغل به پایان خود نزدیک شده است.

پل علی مغل که چهار ولسوالی جرم ، خاش، یمگان و کران

 ومنجان را به مرکز بدخشان وصل مینماید یکنیم سال قبل در اثر

هجوم سیلاب مدهش کاملاً تخریب شده بود بعد از یکنیم سال

دوباره اعمار شد پول اعمار این پل که بالغ بر۷۰۰۰۰ دالر  میگردد

توسط موسسه جی تی زید آلمانی داده شد و کاراعمار آنرا

شبکهِ انکشافی آغاخان بدوش داشت باید متذکر شد که میعاد

تکمیل پروژه ۶ ماه بود اما این مدت به یکنیم سال به درازا کشید

 درین مدت مردم چهار ولسوالی متذکره با استفاده از پلی کیبلی

پیاده رو تمام مشکلات خود را رفع میکردند

/ 0 نظر / 8 بازدید