دیدار هئیت رهبری شورای بدخشانیهای مقیم کابل با محترم محبوب الله "کوشانی" شخصیت سیاسی کشور

هئیت رهبری شورای بدخشانیهای مقیم کابل در سلسله ملاقاتهای تعارفی خویش  شام روز دوشنبه ۲۰ /۶/۱۳۸۵ با محبوب الله " کوشانی" شخصیت شناخته شده سیاسی کشور دیدار و گفتگو نمودند در شروع ملاقات دوکتور صبغت الله "خاکساری" پیرامون اهداف ، تاریخچه ، فعالیتهای فرهنگی  و تکمیل مراحل قانونی ثبت و راجستر شورا  دروزارات عدلیه روشنی انداخته ، تبعات و عواقب منفی افتراق و پراگندگی بدخشانیان را در کابل و تاثیرات ناگوار آنرا در زندگی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی  بدخشانیان بر شمرده ، ضرورت تشکل و بسیج بدخشانیان را در محور این شورا توضیح نمود.

وی بر بسیج نمادین و هدفمند تمام مردم بدخشان بدون در نظر داشت اختلافات نژادی ، قومی ، زبانی ، مذهبی ، سیاسی ، سلیقوی و فکری در محور یک نهاد اجتماعی فرهنگی در راستایی بازسازی بدخشان در عرصه های فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی، فکری تاکید نمود.

بعداً محمد عالم"عاکف" ، جنرال میر احمد روفی ، انجنیر بابه جان بدخش ، عبد المنان "شیوا" و جنرال اکبر بخاری  اعضای شورای موسسان ، شورای بدخشانیهای مقیم کابل پیرامون موضوعات مورد علاقه روشنی انداختند بعداً محبوب الله "کوشانی" ضمن ابراز حمایت ازین اقدام بدخشانیها آنرا یک عمل شجاعانه و نمادین  دانسته و ضرورت ایجاد یک نهاد اجتماعی بدخشان شمول را در برهه حساس کنونی یکی از رسالتهای بزرگ نسل جوان و تحصیلکرده دانستند و هرنوع همکاری خود را در راستایی پیشبرد اهداف انسانی آن اعلام نمود.