هوتل مارکوپولو و هوتل ستاره در کنار دريای کوکچه

(شهر فيض آباد)