جريده بدخشان از چاپ باز ماند

روزنامه بدخشان يگانه رسانه چاپی در ولايت بدخشان برای نخستين بار ۶۰ سال قبل در سال ۱۳۲۵ از چاپ بر آمد ودر جريان حيات پر از نشيب وفراز خويش حوادثی خوب و بدی زيادی را پشت سر گذاشت در جريان دهه ۳۰ و ۴۰ هجری شمسی مطبعه دولتی بدخشان يکی از فعالترين مطابع کشور بود و صدها کتاب از نويسندگان کشور دران زيور چاپ يافت درين دهه ها روزنامه بدخشان يکی از محبوبترين نشريه های کشور بود ومعجونی بود از مطالب پرخواننده فرهنگی ذوقی ُ تاريخی ادبی داستانها  فولکلور. تا اينکه بعد از کودتای ثور به جريده مبدل شد و کاملاْ در خدمت حزب خلق و نظام قرار گرفت و خوانندگان خويش را ازدست داد ُ در زمان حکومت مجاهدين نيز به نشرات خود ادامه داد اما در زمان حکومت دموکراسی و آزادی بيان به علت نبود بودجه از چاپ بازماند ُ به اساس گزارش خبر نگار نشريه صدای بدخشان جريده دولتی بدخشان از آغاز سال ۱۳۸۵ بدينسو از چاپ بازمانده است که اينهم يک دست آورد ديگری است از نظام دموکراتيک ومردم سالار در بدخشان که ژنده رشد مطبوعات و فرهنگ را هم بدوش دارد.