احداث فابريکه های کوچک در بدخشان

بتاريخ ۱/۶/۱۳۸۵ جلسه به ايبتاکر رياست اطاقهای تجارت ولايت بدخشان در مدرسه جامع سربازار داير گرديد.

محفل با تلاوت آياتی از کلام پاک آغاز شد بعد حاجی طاهر ريس اطاقهای تجارت بدخشان

اعلان نمود که موسسه امريکای پدکو در نظر دارد تا در ايجاد ده فابريکه کوچک برای تاجران

 بدخشانی همکاری نمايد اين موسسه اظهار داشته که تاجران بايد در گروپهای بيشتر از ده

 نفری گرد هم آمده به هر اندازه که توان دارند پول ذخيره نمايند موسسه به  اندازه کل

پول جمع شده برای اتحاديه  هاپول ميدهد و در ضمن جای و برق فابريکه را نيز مهيا ميکند

بايد  متذکر شد که در حال حاضر بدخشان با داشتن قابليت زنبور داری کافی توانايی عرضه

عسل صد فيصد خالص و کيفيت عالی را به سراسر کشور و حتی خارج دارد.

همين حالا در ولسواليهای جرم بهارک خاش وردوج در ها هزار کيلو عسل توليد ميگردد اما

 به علت نبود راه های پخته و عدم بسته بندی مرغوب توانای عرضه آنرا به مارکيتها ندارد.