معادن لعل لاجورد ُ بيروج اکاميرون و ديگر سنگهای قيمتی

بدخشان همچنان به تاراج ميرود

 يکی از تاجران بدخشانی ضمن اظهار اين مطلب گفت که در جريان يک ماه

 ۴۰ موتر سنگ لاجورد از معدن بارگيری شده است که از هرموتر سنگ ۸۸

هزار افغانی بنام تکس دولت آمريت معدن بدخشان ميگيرد و ۸۸ هزار

افغانی ديگر را حاجی غلام رسول يکی از شرکای ضابط اسد الله قوماندان

معدن ميگيرد  که بعد تمام اين پول در اختيار ضابط اسد الله قرار ميگيرد بايد

 متذکر شد که ضابط اسد الله برادر زلمی مجددی وکيل بدخشان در

ولسی جرگه و يکی از متحدين اصلی حامد کرزی در بدخشان ميباشد.

يکی از مقامات دولتی بدخشان گفت آمريت معدن در جريان يکسال فقط

مبلغ ده لک افغانی از مدرک عايدات معدن به بانک تحويل داده اما ۱۳ لک 

به عنوان معاشات و مصارف دفتربرداشت نموده است.

آمر معدن قوماندان معدن را متهم به حيف و ميل تمام عايدات معدن نموده

است همچنان استخراج معدن بيروج فرغاميرو که يک سال قبل کشف

شد نيز به شدت جريان دارد که عوايد آنرا قوماندانان محلی ميگيرند.

استخراج معادن احجار قيمتی در ولسوالی خاش نيز به شکل غير فنی ادامه  دارد.

يکی از تونلهای معدن لعل بدخشان که در جوار دريای زرديو در ولسوالی

شهدا موقيعت دارد نيز دوسال قبل توسط يکی از قوماندانان وابسته به

دولت کشف شد اين همان لعل مشهور بالاس گرانات است که دارای

رنگهای زيبا و شفاف بوده اما در هنگام تراش شکنند ميباشدکه همين

عامل از ارزش آن ميکاهد بايد متذکر شد که معادن بزرگ لعل بدخشان در

بدخشان شمالی کنار چپ دريای آمو قرار دارد که اکنون متعلق به

جمهوری تاجکستانست.