(اگر کوه بدخشان لعل گردد)

(به دیدار بدخشانی نه ارزد)

اگر دنیا همش مال تو باشد

بیک آلوده دامانی نه ارزد

تمام لذت و کیف هوسها

بیک لحظه پشیمانی نه ارزد

لب و لنج کشال دختر غرب

به ناز دخت شغنانی نه ارزد

لب بحر ُ ریگ گرم و شام پاریس

بخواب زیر دالانی نه ارزد

که ساس و برگر و پیتزای گرمش

به والله که به بولانی نه ارزد

میتای چاکلیت و کیکی ککو دار

به کیف توت تشکانی نیارزد

کباب و بیفتک و آن گوشت خوگش

به گدیک های واخانی نه ارزد