فراخوان شورای بدخشانیهای مقیم کابل

شورای بدخشانیهای مقیم کابل افتخار آنرا دارد که به همت گروهی از

 جوانان هدفمند ُ مبتکر ُ جسور و نیک اندیش و حمایت مردم با دیانت و

آزاده بدخشان زمین بدخشانی منحیث نخستین نهاد اجتماعی فرهنگی بدخشانیان

در کابل توانسته است رسما بکار آغاز نموده و امتیاز بزرگ داشتن یک نهاد

قانونی را که در طول سالیان دراز زمینه ایجاد آن فراهم نشده بود برای

بدخشانیان بدست آورد تا منبعد فرزندان بدخشان بتوانند فعالیتهای

اجتماعی ُ فرهنگی اقتصادی هنری خویش را در تطابق با قوانین نافذهي

کشور و حمایت قانونی شورای بدخشانیهای مقیم کابل استقامت دهند.

شورای بدخشانیهای مقیم مطابق مفاد مندرج اساسنامه خویش در نظر دارد تا

با ایجاد کورسهای آمادگی کانکور لسان علوم ساینس  ریاضی هنر های

زیباخدمات لازم را جهت پرورش استعداد های فرزندان بدخشانزمین در کابل

به راه اندازد.

همچنان این شورا در نظر  دارد تا محافل و سیمینار های را جهت معرفی چهره

 های درخشان سیاست و فرهنگ و دانش و ادب بدخشان در کابل به راه اندازد

بدین وسیله از تمام بدخشانیان در سراسر جهان آرزو میبیریم تا با ارسال

 مطالب مفید و مقالات ناب خویش ما را یاری رسانند و جهت تقویه بنیه

مالی شورا که تا کنون فقط متکی به حق العضویتها و اعانه بدخشانیهاست

کمکهای نقدی و مادی را بما ارزانی دارند.