یک وا ژه د ر صد تعبیر

 

شعری از دوکتور صبغت الله"خاکساری"

پرسیدم از سکوت

 

بر گوی عشق چیست ؟

 

گفتا که عشق !

 

نجوای گفتگوی د و د لداده نیمه شب

 

در را ستای سایهِ دیوارکهنهِ ست .

 

یا اهتزاز لغز ش .........................

 

در انحنای نغمهِ آهی و بو سهِ ست .

 

پر سیدم از غروب

 

بر گوی عشق چیست ؟

 

گفتا که عشق !

 

هست یک ستون نور

 

بر خیز گاه بستر دریای بیکران

 

کز پشت قله ها تابیده میرود.

 

یا انعکاس سایهِ یک جفت آ شنا

 

در انحنای شاخهِ آ ن تک درخت پیر

 

بر روی لوح آب لغزیده میرود .

 

پرسید م از سحر بر گوی عشق چیست ؟

 

گفتا که عشق !

 

عطر نسیم !

 

نه !

زمزمهء جویبار ها ست.

 

آوای مست رود

 

یا جلوهِ خدا ست .

 

پرسید م از بهار

 

بر گوی عشق چسیت ؟

 

گفتا که عشق !

 

آهنگ شاد ریزش باران نیمه شب

 

جشن شگوفه ها ست.

 

یا زاد روز د ختر نوروز با ستا ن

 

از مادر زما ن

 

در باغ لحظه ها ست .

 

پرسیدم از یتیم

 

بر گو ی عشق چیست ؟

 

گفتا که عشق!

 

بوسهِ پر مهر یک پدر

 

بر گونه های کودک ماتم نشستهِ ست .

 

یا که  طنین نغمهِ َلُلویِ مادری

 

در گوشهای طفلک در خواب رفتهِ ست .

 

پرسیدم از اسیر

 

بر گوی عشق چیست ؟

 

گفتا که عشق !

 

آزاد زیستن!

 

یا شیون شکستن زنجیر ها بود .

 

فر یاد های شادما نهِ زندانیان قرن

 

در لابلای همهمهِ کو دکان شان

 

بر  بارهِ فرو فتادهِ سلولها بود .

 

پرسیدم از خزان

 

بر گوی عشق چیست ؟

 

گفتا که عشق !

 

هیاهوی باد ها

 

همگام با سقوط غم انگیز برگها

 

در یک شب سیاه ست.

 

فر یاد های تلخ شاخهِ بی برگ و بینوا

 

در لحظهِ سترون رفت زمانه ها ست.

 

پرسیدم از پرنده گک خفته در قفس

 

بر گوی عشق چیست ؟

 

خمیازهِ کشید

 

اندر هوای دیگری بگشود بال را

 

اما دریغ و درد

 

چوب قفس رهِ پرواز او ببست

 

جیر جیر کنان سرود:

 

عشق!

 

در کشور بهار

 

بر مزرع های سبز

 

در لابلای بوتهِ باران نشستهِ

 

لانه کرد ن است .

 

یا در فضای بیکرانه و بی انتها و دور

 

با بالهای باز

 

پرواز کردنست .

 

پرسیدم عاقبت ابلیس پیر را

 

کای رهنورد وادی گمگشتهِ گناه

 

بر گوی عشق چیست ؟

 

چون مار زخم خوردهِ پیچید گرد خویش

 

گفتا که عشق !

 

عصیان

 

سر کشی

 

فرمان نکرد نست

 

با غا یت غرور

 

سجده بر انسان نکردنست .