جلسه فوق العاده شورای

بدخشانیهای مقیم کابل دایر گردید

روز جمعه ۱۰ سنبله  جلسه فوق العاده شورای بدخشانیهای مقیم

کابل در دفتر شورا دایرردید.

شورا بعد از استماع گزارش سفر دکتور صبغت الله خاکساری به ولایات

شمال بحث خود را پیرامون مسایل شامل اجندا ادامه داد.

در جریان جلسه فیصله به عمل آمد تا هیت رهبری شورا جهت هماهنگی

امور شورا و شریک ساختن کتلهِ بیشتر بدخشانیها در فعالیتهای کاری

شورا دیدار ها و ملاقات های کاری را با رهبران سیاسی ، شخصیتهای

شناخته شده سیاسی ، فرهنگی ، دولتی ، تاجران ملی بدخشانی و

مقامات عالیرتبه دولتی به راه اندازد.همچنان اعضای شورا نظرات خود را

پیرامون ایجاد واحد اداری ولایتی دوم در بدخشان ابراز داشتند که بحث

اساسی و تصمیم گیری روی این موضوع به جلسه بعدی موکول

شد.درین جلسه فیصله شد تا شماره سوم نشریه بام جهان ارگان

نشراتی شورا دیزاین و نشر گردد.