چهار کارخانهِ تولید هیروئین در

ولسوالی درایم ولایت بدخشان

تخریب شد

به اساس گذارش خبر نگار صدای بدخشان از شهر فیض آباد در

 

جریان عملیاتی که ساعت ۹ روز چهارشنبه ۲۵ اسد سال جاری تو

 

سط قوای پولیس ضد مواد مخدر در ولسوالی درایم انجام شد

 

چهار کارخانهِ تولید هیروئین تخریب شد مالکین کارخانه ها که

 

همه از اهالی ولایت ننگرهار بودند قبل از ورود پولیس از عملیات

 

آگاهی حاصل نموده با پول و هیروئین دست داشتهِ خویش از

 

منطقه فرار نمودند.بايد علاوه نمود که تمام کارخانه های هيروئين

 

 موجود در بدخشان توسط اهالی ولايايت شرقی خصوصاْ ننگرهار

 

 اداره و رهبری ميشود.