کارسرک تالقان-کشم  ادامه دارد

 اما با بسیار کندی.

خبر نگار هفته نامه صدای بدخشان که با معیت

هئیت رهبری شورای بدخشانیهای مقیم کابل سفر

بیست روزه به شمال کشور منجمله بدخشان و تخار

داشت جریان کار سرک تالقان - کشم را بسیار کند

توصیف کرد وی ضمن ابراز این مطلب افزود که هر چند

بی سی مندل مسئول شرکت هندی که کار اعمار

سرک را بدوش دارد یک ماه قبل در جریان صحبت با

دوکتور صبغت الله خاکساری ریس شورای بدخشانیهای

 مقیم کابل علت تاخیر در کار سرک را عدم پرداخت به

موقع پول توسط بانک جهانی قلمداد نمود و تاکید کرد

که در صورت پرداخت به موقع پول در جریان یکسال

آینده کار اعمار سرک تکمیل خواهد شد. اما از قراین

چنین بر میاید که اگر کار بر همین منوال دوام نماید

سالیانی درازی را باید داشت تا این سرک اعمار گردد.