سرک کشم -فیض آباد

قیر ریزی میشود

به اساس وعده رونالد نیومن سفیر امریکا در افغانستان کار قیری ریزی سرک

 کشم ـ فیض آباد در بهار سال آینده آغاز میگردد آقای نیومن در جریان سخنرانی

خویش در ميدان هوای فیض آباد در اثنای افتتاح سمبولیک کار سرک مذکور گفت

که :بودجه اعمار سرک بالغ بر ۱۰۵ میلیون دالر میشود توسط حکومت امریکا

پرداخته میشود و قرار است که در جریان دونیم سال به پایه اکمال برسد.

نيومن ساعتی قبل ازان در جريان صحبتهای خويش در باغ ولايت فيض آباد متذکر

شد که امريکا جهت تامين امنيت در بدخشان بودجه ندارد اما برای امحای مزارع

کوکنار بودجه کافی دارد.

باید متذکر شد که افتتاح سمبولیک کار این سرک ده روز قبل به شکل یک

سناریوی جالبی راه اندازی شد که بیشتر مردم ره به شک انداخت زیرا مسئولین

موسسه امریکای یو اس اید و پدکو  چند واسطه را به شکل نمایشی در معرض

کمره های تلویزیونی قرار دادند و سفیر هم نوار را قطع کرد و تمام.دیگر نه کاری بود

و نه باری.که درین جا دو باور وجود دارد:یکی اینکه نماینده های بدخشان در برابر

مردم نظر به وعده های که داده بودند خیلی سبک شده اند و حتی بعضی ها

در مناطق خویش سفر کرده نمی توانند بنابرین بالای ریس جمهور فشار آوردند تا

 جهت خاموش کردن مردم سناریوی قبل از وقت را راه اندازی نماید.

بعضی ها میگویند که در گرفتن بودجه سرک مذکور شخص نیومن بیشتر تلاش

نموده و ازینکه قرار است تبدیل شود از قبل برای مردم بدخشان اتمام حجت

نموده است.

اين در حاليست که قبل ازين رويداد عدهی از کلای پارلمان اصرار داشتند که بودجه

اعمار سرک را شخص آنها گرفته اند. ما ميگوئيم هرکس که و هر کس که گرفته

قبول داريم برای ما مهم اينست که سرک قير شود. الغيب عند الله