شماره دوم نشريه بام جهان ارگان نشراتی شورای بدخشانيهای

مقيم کابل از چاپ بر آمد

اين نشريه با تيراژ ۵۰۰۰ شماره بيشتر از ده ولايت کشور را به شمول شهرهای کابل هرات بلخ  کاپيسا پروان بغلان کندز تخار وبدخشان ( به شمول ۲۹ واحد اداری آن) تحت پوشش خود  دارد.