جنگ نخجیرها

                                                  شعری از دوکتور (خاکساری)

ای پا برهنگا ن

ای فوج خستگا ن

خیزید وتر س را

اکنون وداع کنید.

با مشت آهنين

بر باره های یآس

کوبید بی اما ن

دیگر زمان  نوحه سرای گذشته است.

فر یاد ها دیگر

در سینه ها به عربده گل کرد نی شوند.

اکنون زمان همت و مردانگی رسید

نخجیر ها به جنگ شیر روانند هو شدار!

این بیشه های سبز

این وادیی وفا که پر از جام لا له ها است

دیگر بباد غارت طوفان نمیرود

خیزید وجنگ بره آهو وشیر را

با چشمهای خسته وبیمار بنگرید

فریاد ها وهمهمه افتخار را

از کوه ودشت و بته وهر خار بشنويد