جلسه نوبتی شورای بدخشانيهای مقيم کابل داير گرديد

جلسه نوبتی شورای بدخشانيهای مقيم کابل بتاريخ ۹/۴/۱۳۸۵ در دفتر شورا داير گرديد. اجندای اصلی اين جلسه بحث پيرامون امور مالی شورا و همچنان تامين ارتباط شورا با نهاد های مماثل بود.در ين جلسه فيصله به عمل آمد تا در جريان ۱۵ روز حساب بانکی شورا در يکی از بانکهای معتبر باز گردد همچنان تصميم اتخاذ گرديد تا گردهمايی بزرگی به ارتباط بازسازی بدخشان و ارائه طرح معقول و عملی جهت تقليل زرع مواد مخدر در ولايت بدخشان به اشتراک موسسات دولتی و غير دولتی ذيدخل و بدخشانيهای مقيم کابل داير گردد.در ارتباط با اين موضوع هئتی مرکب از انجنير بابه جان بدخش ُ جنرال ميراحمد رووفی و تقوی جارالله موظف گرديد تا با ادارات و موسسات ذيدخل در ارتباط با موضوع تماس گرفته و نتيجه کار خويش را در جلسه بعدی به شورا ارائه بدارند.

گزارشگر: جاويد روستاپور