به حرامخواران بی حیا و رشوتخواران ناروا

                              رشوتخورستمگر مکار جيگی جيگی

ای بی حیایی خاین غدار جيگی جيگی

چشمت به جیب مردم بیچاره و غریب

هستی غلام دالر و کلدار جيگی جيگی

نی ترس از خدا بود ونه شرم خلق او

پندیدهِ چو خرس شکمدارجيگی جيگی

در بین خلق لاف ز ترس خدا زنی

اندر نهان تو هستی ستمکار جيگی جيگی

کچکول بدست همچو گدایان دربدر

دایم دوانی در پی مردار جيگی جيگی

چون ماری خوشخطی وبود خال تو سیاه

شیطان روسیایی و غدارجيگی جيگی

با خدعه وفریب بچوشی تو خون خلق

داری همیشه میله ودربار جيگی جيگی

خوک چورپه های توست همه غرق عیش و نوش

مردم اسیر رنج و ماتم بسیار جيگی جيگی

دعویی شخصیت چو کنی، آب میشوم!

چون روز وشب تو میخوری مردار جيگی جيگی

ای دشمن خدا ز مسلمانی دم مزن

الراشی و المرتشی  کلا هما فی النار" جيگی جيگی