جیگی جیگی

شعر طنزی از دوکتور صبغت الله «خاکساری» با اصطلاحات ناب بدخشانی

در جریان سالهای جهاد و مقاومت مردم بدخشان لحظات دشوار و هولناکی را به تجربه نشستند ،  آنگاه که بدخشانیها بعلت دوری از مراکز شهری ، نبود راههای موتر رو وسهل العبور به ولایات و کشور های مجاور در زیر فشار فقر، قحطی ، محاصره اقتصادی و بیکاری در میان مرگ و زندگی دست و پا میزدند، در همین حالت عدهِ آدم جلاب و مفتخوار با استفاده ارتباطات خونی ،  زد و بندهای گروهی ، روابط شخصی ، پیوند های خیشی ( نیچه پیوند و اسکنه پیوند ) به عناوین مختلف بودجه های کلان دولتی و کمکی را از پول نقد و بودجهِ سرک و مکتب و جوی و پل گرفته تا  دوا و موتر و لوبیا و نخود و شیر و بیسکیت و کمپل و خرما و بسترهِ سفری را ، چون خوان یغما بتاراج بردند و از خانه بدوشی و گدای به قصر و قلا وشهرت و عزت رسیدند، شاعران و فرهنگیان بدخشان نیز کار روای های این قهرمانان نامردانه ترین صحنه های کار زار خیانت و چپاول را به نظم درآورده اند که اینک یکی ازین منظومه ها را درین شماره به نشر میسپاریم و منتظر پارچه های دیگر از سوی خوانندگان هستیم:

                                            جیگی جیگی

پیدا شناس کیسکهِ چقان، جیگی جیگی

گشتم ز کار وبار تو حیران،  جیگی جیگی

تا دینه روز بودی تنک همچو قاف نی

امروز گشتی سوتوم کهدان ، جیگی جیگی

میدادی صد سلام تو خو موش مرده را!

یکباره گشتی رستم دستان جیگی جیگی

لیچ و قلیچ بودی و بی برگ و بی نوا

سرُ میکدی تو مرغک دیگدان جیگی جیگی

تف میکدی بریش خود از زور بیکسی

زده بودی تو ، جَرِی و جودان جیگی جیگی

یکدم ز خاک خیسته گرفتی رهِ فضا

بوگو! چه فند کردی؟ غُمار جان! جیگی جیگی

شاید که خورده باشی نمک آب سالها

کردی قُلُت تو سُفره و کَرسان جیگی جیگی

بردی بدوش بار هزاران گناه را

شُپُک صفت بگوشهِ دالان جیگی جیگی

بستی ز پشت دست عزازیل را بمکر

گوید به پیشگاهِ تو شیطان جیگی جیگی

در موزه پاکی بردهِ صدها مدال تو

در کار خیر هستی تو پَلپان جیگی جیگی

خورد و خوراک تو همه حرامِ گوشتِ خوک

کار تو هست ، تهمت و بهتان جیگی جیگی

هر جا که رُند و راو بود ، میدوی چو مرغ

لیفه زده دو پاچهِ تَمبان جیگی جیگی

صبح تا بشام کار تو باشد دَواک ، دَواک

اُشُپرمَه کردی ، موره و پالان جیگی جیگی

دستت رسد بپاچهِ بز میکنی حلال

بَیتَل سوار تابچی میدان ، جیگی جیگی

دندان تو بگوشهِ مردار ،  تا رسد

مال تو است ، اِیقَه نَتُلتان ، جیگی جیگی

خرماره است بجیب تو یا داری جفت گرگ؟

یا اینکه داری فَندُک پنهان ، جیگی جیگی

گر کس تَبِیلَه ات بکند در زمین لیچ

پر مینمای اشکم قَفلان ،  جیگی جیگی

گاهی بنام مکتب و گه پل گهی سرک

داری پروژه های فراوان ، جیگی جیگی

مردم خبر نداره و سوداش میکنی!

سرگین نباشد اینقدر ارزان، جیگی جیگی

هر چند نیست در کله ات ، دانش و سواد

در تَرت و کَش نمیشوی پسمان ، جیگی جیگی

همچون سُناچ هستی درون بَر تو بیحیا

سِیرت نکرد کل بدخشان ، جیگی جیگی

از لَق و لِیس لحظهِ فارغ نمیشوی

بس کن! که میکفی ! جان، جان ، جیگی جیگی

ای چاپلوس لَچَر و بی ننگ و هم سُلُق!

مداح موزیم پاک کنِ نادان ، جیگی جیگی

با چشمهای پاره تو چون طفلک گدا

در دُمبِ هر کی هستی ، دَلنَگان، جیگی جیگی

دنبوره چی قدرت و رقاصِ ، زور وزر

خوردی نمک شکستی نمکدان ، جیگی جیگی

از مکتب خیانت و مضمون کذب و مکر

دیپلومها گرفتهِ آسان ، جیگی جیگی

هر گوش آشنا ، بقصهِ مکر و فریب توست

فارغ توی ز نعمت وجدان ، جیگی جیگی

هر چه دل تو خواست بکن ، از کسی نترس

امروز نیست از کسی پرسان، جیگی جیگی