از خانهِ ما چـــــراغ را دز د یـد ند

 

 

از سینه لالـــــه داغ را دز دیــد ند

 

 

در بطن سحر ترانه هارا کشتـند

 

 

گلهای سفید باغ را دز دیـــد ند