شهر فيض آباد مرکز ولايت بدخشان هدف دو فير راکت قرار گرفت

ساعت ۱۱:۵۵ شب روز دوشنبه ۲۲/۳/۱۳۸۵ شهر فيض آباد هدف دو فير راکت قرار گرفت اين راکتها در ناحيه مشهور به سنگ در جوار دفتر سازمان مواد غذای جهان فرود آمد که تلفاتی را با خود همراه نداشت.

يکروز قبل ازين حادثه قوای مبارزه عليه مواد مخدر در ولسوالی جرم يک نفر دهقان را کشته و پنج تن ديگر را زخمی نمودند.

موج خشونتها در بدخشان در ماه های اخير بالا گرفته است که ناشی از نارضايتی مردم از بی تو جهی مقامات دولتی در قسمت بازسازی بدخشان از يکسو و حيف و ميل بودجه های پروژه های بازسازی توسط موسسات غارتگر و کارمندان ولگرد ونامردآنها از سوی ديگر و رشد فزاينده فساد اداری و بی قانونی از بعد سوم ميباشد.

بايد متذکر شد که برای ايده حمايت از طالبان در  بين مردم  بدخشان اصلاْ جای وجود نداشته و مردم بدخشان هيچگونه همدردی با طالبان ندارند بلکه اين خشونتها درنتيجه نارضايتی گسترده در ميان مردم  توسط افراد ناراضی غير وابسته به طالبان به راه انداخته ميشود.