برخورد اهالی با نيروهای امنتی در ولسوالی جرم

به اساس گذارشات واصله از ولسوالی جرم ولايت بدخشان در جريان بر خوردی که روز يکشنبه۲۱/۳/۱۳۸۵ در مربوطات قريه فرغامنج ولسوالی جرم رخ داد يک تن از اهالی محل کشته و سه تن ديگر زخمی شدند نيروهای امنيتی بعد انجام اين کشتار منطقه را ترک نمودند که به دنبال آن هواپيما های جت در فضای جرم به پرواز در آمده و به انداختن فشنگهای هشدار دهنده اقدام نمودند.

 به قول يکی از شاهدان عينی منازعه زمانی آغاز شد که نيروهای ضد مواد مخدر جهت تخريب کشت کوکنار به منطقه رفته و بدون زمينه سازی و تفاهم قبلی با بزرگان محل بصورت قهر آميز دست به تخريب زمينهای کوکنار زدند.  محمد ابراهيم يکی از ساکنين منطقه گفت:ولسوالی جرم و مربوطات آن از جمله مناطقی است که به علت تراکم زياد نفوس و نبود زمينهای کافی از صدها سال بدينسو به کشت کوکنار رو آورده اند در سال گذشته مردم اين ولسوالی بنابر وعده های بلند بالای موسسات و مقامات دولتی از کشت کوکنار دست بر داشتند ازينکه هيچ يک ازين وعده ها عملی نشد و دروغی بر دروغ دروغگويان افزوده شد مردم ناچار دوباره به کشت کوکنار رو آوردند وی افزود: موسسات دولتی و غير دولتی در طول ساليان دراز هيچگونه کاری موثری درين ولسوالی نکرده اند. بيشتر از يک سال ميشود که راه موتر روبين جرم و بهارک به علت تخريب پل علی مغل توسط سيلاب سال گذشته تخريب شده و تا کنون هيچ نامردی حاضر به اعمار آن نيست يک موسسه يکسالست که درينجا کار ميکند اما کار او مانند دوختن پوستين دجال است که هرگز تا کنون نتيجه نداده است.از مدت یکسال بدین سو اهالی ولسوالیهای جرم. خاش.یمگان و کران و منجان مجبورند با استفاده از یک پل کیبلی که بیشتر به پل صراط شباهت دارد تمام ضروریات خودرابه شکل تبادله انتقال دهند.باید متذکر شد که با وجود اینکه در جریان دوسال گذشته وزیر دوانیها و طیاره پرانیهای زیادی بولایت بدخشان صورت گرفته است که نتیجه آن جز کیف سفر کنندگان در میله های شیوه و خوردن مهمانیهاچیزی دیگری نبوده است در یک کلام میتوان گفت که: درولایت بدخشان تا هنوز هیچ کاری موثری که بتواند بالای اقتصاد بدخشان تاثیر مثبت داشته باشد صورت نگرفته است و هر چه یاوه سرائیهای که مسئولین و موسسات درین مورد تا کنون کرده اند همه دروغ و بیهوده گوئی بوده و آنها فقط بخاطرگذراندن مصارف بودجه های که از دونور های کور گرفته اند کلوخ مانده از آب گذشته اند و بس.