طرز العمل کاری جلسات نوبتی شورای بدخشانیهای مقیم کابل

از همه اشتراک کنندگان جلسات شورای  بدخشانیهای مقیم کابل صمیمانه تقاضا میگردد تا نکات آتی را در جریان کار جلسات نظر داشته باشند:

1-  با مطرح نمودن کلمات منفی گرایانهِ چون "نمیشود" ، فلان شورا ناکام شد ، کسی مارا نفروشد و نظیر اینها باعث ضیاع وقت خود ودیگران نشوند زیرا کسانی درین مجمع اشتراک مینمایند که به میشودها وباید ها ایمان دارند نه به نمیشود ها وشایدها.

2-  آنعده از برادرانی که پیشنهادات و طرحهای معقول اصلاحی در ارتباط پیشبرد شیوهِ کار جلسات و میکانیزم برگزاری بهتر آن دارند قبل از شروع جلسه اسم خود را در لست شامل و به اساس نوبت طرحهای خود را عرضه نمایند.

3-  از تمام عزیزان صمیمانه تقاضا میگردد تا جهت جلوگیری از ضیاع وقت و انحراف از دستور کار اساسی جلسات از بحث روی موضوعات تکراری خود داری نمایند.

4-  هرصحبت کننده بکوشد تا پیشنهادات سالم خودرادراسرع وقت بدون حاشیه روی وکشتن وقت مطرح نماید.

5-  تا زمانیکه صحبت یکی از اعضا تمام نشده باشد شخصی دیگر نباید سخن او را قطع نموده و به سخن آغاز نماید بلکه نکات مورد نظر را نزد خود یاد داشت نموده آنگاه با بالا کردن دست به ریس جلسه وا نمود نماید که میخواهد چیزی بگوید، بعد از ختم گفتار شخص اول شروع به سخن نماید.

6-  درصورتیکه یکی از صحبت کننده هااز موضوع خارج شده وارد بحث دیگر شود یا اینکه باحاشیه روی ، ارایه مثالها بر اساس قصه های شخصی ، بازگو نمودن مطالب تکراری ، جنجال برانگیز و خسته کن ، بصورت عمدی یا ناآگاهانه باعث اتلاف وقت دیگران گردد ریس جلسه حق دارد تا کلام اورا قطع نموده ادارهِ جلسه را به دست گیرد بدون اینکه شخص موصوف آزرده گردد.

7-  نظرات و پیشنهادات معقول هر عضو مجلس مورد بررسی همگانی قرار گرفته و  بعد از رای گیری مورد تایید یا رد قرار گرفته و از هر نوع اعمال نفوذ شخصی و سلیقوی جلوگیری به عمل آید.

8-  جلسات با مروری بر آجندای جلسهِ قبلی آغاز میگردد تا کسانیکه در جلسات قبلی حضور نداشتند در جریان کارکردهای جلسات قبلی قرار گیرند.

9-   در ختم هر جلسه آجندا ، تاریخ اجلاس و محل برگزاری جلسهِ بعدی باید اعلان گردد.

10-         منشی جلسات به کمک یک سکرتر مسوولیت دارد تا تمام فیصله ها و کارکردهای کاری جلسات را درج کتاب مخصوص جلسات نموده و مطالب مهم را تایپ و تکثیر نماید.

11-         تمام اعضای مجلس باید بصورت مشترک و موثر از بروز شگاف و ایجاد اختلاف در بین اعضای مجلس جلوگیری نموده ، به افراد نفوذی و کسانیکه جهت کشتن وقت و سبوتاژ تلاش مینمایند جلسات را بی نتیجه سازند فرصت عمل را ندهند.

12-                      احترام متقابل ، رعایت موازین اخلاقی و عفت کلام باید در وقت صحبت ها جداً مراعات گردد.

13-         تخریب ، توهین و مذمت شخصیت های سیاسی ، فرهنگی ، مذهبی و اجتماعی  در جریان جلسات مجاز نمیباشد اما نقد پدیده ها و حقایق آشکار به شیوهِ اصلاحی و معقول حق همگانیست.

14-         تمام اشتراک کنندگان حق ابراز نظر آزاد را دارند به شرط آنکه عمل آنها باعث اتلاف حق دیگران نگردد.

15-         تمام اعضای شورااز اقداماتی که نمایانگراعمال سلیقهِ شخصی و بهره برداری گروهی باشد جلوگیری نمایند.

16-         معیار فیصله ها ، گزینش ها و عملکرد های کاری در تمام جلسات اکثریت آراء میباشد. شخصیت حقوقی ، فرهنگی ، سیاسی ، مذهبی ، دولتی  ، اقتصادی یا نفوذ شخصی افراد نباید اعضای جلسه را تحت الشعاع قرار داده و مانع ابراز نظر آزادانهِ دیگران گردد، دوستانیکه دارای شاخصهای بالاتری مادی یا معنوی هستند توقع آنرا نداشته باشند که تمام گفته ها و طرحهای آنان حکم قانون را داشته و باید پذیرفته شود بلکه باید رای اکثریت را بپذیرند و توقعی بیشتر ازین نداشته باشند.

17-         در جریان پیشبرد امور جلسات فقیر ترین ها با غنی ترین ها ، ضعیفترینها با قویترینها، دارای حق مساوی اشتراک، ابراز نظر ، رای دهی و رای گیری میباشند.