تشریح آرم شورای بدخشانیهای مقیم کابل

آرم شورای بدخشانیهای مقیم کابل دارای اجزای زیرینست:

 * کلمهِ مبارک الله اکبر: نماد اعتقاد راستین ، احترام عمیق و عمل صادقانه به اساسات ، احکام و دساتیر دین مقدس اسلام.

* آفتاب در حال طلوع : نماد عروج مجدد طلیعهِ خورشید ادب و فرهنگ در سر زمین بدخشان.

 *قلهِ کوه:  از یکسو نمادکوهستانی بودن بدخشانزمین واز سوی دیگر تمثالی از بلند ترین قلهِ هندوکش در خاک افغانستان "نوشاخ" واقع در بلنداهای پامیر.

* کتاب مفتوح وقلم: نماد علاقه و استعداد شگرف بدخشانیها به تعلیم و تربیه و تلاش نمادین جهت احیای مجدد تعلیم و تربیه.

* خوشهِ گندم : نماد زراعتی بودن بدخشان و تلاشهای مثمر جهت رشد زراعت و سرسبزی در بدخشانزمین.

* فیتهِ سه رنگ به دور خوشهِ گندم: نماد بیرق سه رنگ ملی افغانستان، احترام به قوانین نافذهِ کشور و رعایت آن در راستای فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شورا، تلاش در راستایی استقرار صلح سراسری ، تامین وحدت ملی راستین ، دفاع از تمامیت ارضی و افتخارات ملی کشور.

* 29  ستاره نماد 29 واحد اداری ( به شمول فیض آباد ) ولایت بدخشان.

* سال 1384 : نماد سال آغاز فعالیتهای عملی در راستایی تاسیس شورای بدخشانیهای مقیم کابل