سخنی باياران همتبار و عزيزان همديار

همانگونه که بازديد کنندگان  ويب لاگ صدای بدخشان آگاهی دارند نشريه صدای بدخشان از مدت يک سال بدينسو با تيراژ۵۰۰۰ شماره بچاپ رسيده و در ولايات کابل؛ هرات؛ بلخ؛ بدخشان؛تخار؛کندز؛بغلان؛پروان؛کاپيسا و پنجشير با ايجاد مراکز ثابت توزيع ميگردد.اين نشريه در۲۹ واحد اداری ولايت بزرگ بدخشان توزيع ميگردد و حتی تا بام دنيا يعنی پاميرات هم بدست چند تن با سوادی که دارد ميرسد.علاقمندی و تشويق فزاينده هموطنان فرهنگ دوست ما مارا بران داشت تا حوزه نشرات مطالب خويش را از حدودبدخشان فراتر برده و در پهلوی موضوعات و مطالب مربوط به بدخشان مطالب داغ و مهم افغانستان شمول را نيزبه چاپ برسانيم که اينک بدين مناسبت از هموطنان عزيز خويش در سراسر جهان خواهانيم تا با ارسال مطالب ناب و سودمند مارا ياری فرهنگی رسانده و در غنا مندی نشريه صدای بدخشان که تا دورافتاده ترين روستاهای بدخشان و نقاط ديگر کشور که ديگر هيچ نشريه را توان رسيدن برانجا ها نيست راه بازکرده است بيفزايند.اينک جهت استفاده هموطنان خويش که ويب لاگ صدای بدخشان را ميبينند تمام شماره های اين نشريه را که در مدت يک سال گذشته به نشر رسيده است درين ويب لاگ به نشر ميرسانيم.