اساسنامه شورای بدخشانیهای مقیم کابل

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول

احکام عمومی

مادهِ اول  : این نهاد ،  بنام (  شورای بدخشانیهای مقیم کابل) مسمی گردیده است.

مادهِ دوم : این شورا یک نهاد اجتماعی ، فرهنگی بوده که با در نظرداشت اساسات دین مقدس اسلام ، قانون اساسی کشور و قانون سازمانهای اجتماعی ، به اساس فرمان شماره ( 152 ) مورخ 5/8/1381 ریاست محترم دولت و ارزشهای معنوی و فرهنگی جامعهِ افغانی فعالیت مینماید.

مادهِ سوم : این نهاد یک نهاد مستقل و غیر وابسته بوده ، خواهان روابط دوستانه و احترام متقابل با همه سازمانهای سیاسی ، اجتماعی ، نهاد های مردمی ، شخصیتهای ملی و فرهنگی و ارگانهای دولتی  میباشد.

مادهِ چهارم: مقر اصلی شورای بدخشانیهای مقیم کابل ، شهر کابل است در صورت ضرورت میتواند دفاتر خویش را در نقاط دیگر کشور ایجاد نماید.

صلاحیت ایجاد دفاتر در نقاط دیگر بدست شورای رهبری میباشد ، بودجه مصارف این دفاتر به اساس فیصله شورای رهبری از جانب ریاست مالی شورا تمویل میشود.

مادهِ پنجم: شورای بدخشانیهای مقیم کابل دارای ارگان نشراتی ، آرم ، مهر و حساب بانکی مشخص میباشد.

فصل دوم

اهداف اساسی شورای بدخشانیهای مقیم کابل

      مادهِ ششم : شورای بدخشانیهای مقیم کابل اهداف زیرین را دنبال میکند

1-         تثبیت و تقویهِ نقش مردم بدخشان درعرصه های ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، با بکار برد شیوه های زیرین:

الف : معرفی و رشداستعدادهای شگوفان مردم بدخشان در عرصه های فرهنگی ، اقتصادی ، علمی، اجتماعی .

د : دفاع از حقوق شهروندان بدخشانی بر مبنای قوانین کشور،  منشور سازمان ملل و قرار دادهای بین المللی .

2-   اشتراک دادن هماهنگ ، موثر و سازنده بدخشانیها در تمام فعالیتها و رویدادهای اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی.

3-    احصاییه گیری دقیق نفوس بدخشانیهای مقیم کابل با در نظر داشت گروه های سنی ، جنس ، شغل ، تحصیلات .

4-   ارزیابی و تشخیص اولویتها در عرصه  رشد وبهبود سیستم تعلیم و تریبه در بین بدخشانیها ، ایجاد کورسهای آمادگی کانکور ، علوم طبیعی و اجتماعی و تکنولوژی نوین .

5-   رشد ، تقویه و حمایه ازارزشهای فرهیختهِ فرهنگی و کلتوری جامعهِ افغانی

6-   تشویق وتقویه اقتصاد محلی ، رشد صنایع دستی و تولیدات محلی بازارگیر بدخشانیها و بازاریابی برای آن در داخل کشور.

7-    تلاش معقول  جهت بهره بر داری موثر از امکانات موجودهِ ملی و بین المللی در باز سازی بدخشان

8-   اتخاذ تدابیر موثر در راستای عرضهِ خدمات صحی جهت هر چه بهتر شدن وضع صحی بدخشانیها.

9-   اتخاذ تدابیر موثر  در جهت مبارزه علیه مواد مخدرو تروریزم ، جستجوی راه حلهای معقول ، مسالمت آمیز و مردم پسند در جهت امحای مواد مخدر و جستجوی امکانات عملی جهت تبدیل زرع کوکنار به بدیل های پر درآمد دیگر

10-          مبارزه با فساد اخلاقی ، اعتیاد مواد مخدر و آفات مضرهِ اجتماعی.

11-           تلاش مثمر و مستمر در راستایی  رفع تبعیض علیه زنان ، زمینه سازی معقول جهت دسترسی هر چه بیشتر آنها به آموزشهای حرفوی و مسلکی ، خدمات بهداشتی ، فعالیتهای فرهنگی و رشد استعداد های بارور آنها در عرصه های مناسب مطابق با احکام دین مقدس اسلام و قوانین نافذهِ کشور.

12-           تلاشهای پیگیر در راستای رشد ، تقویه و حمایه از صنعت توریزم و محیط زیست.

13-          ایجاد زمینه های معقول جهت استقرار تفاهم سراسری ، رضایت همگانی  ووحدت کلی در حیات سیاسی و اجتماعی ملیتها ، اقوام و پیروان کلیه مذاهب ساکن در کشور.

14-           جستجوی راههای موثر جهت تطبیق آن موازین عالی و انسانی قرار داد های بین المللی و کنوانسیون حقوق بشر که با اساسات دین مقدس اسلام ، رسوم و عنعنات فرهیختهِ ملی و شعایر قبول شدهِ مردم ما مغایر نباشد.

15-          جستجوی زمینه های موثر در راستای بهبود وضع سیستم زراعت،  مالداری ، باغداری  و آبیاری بدخشان.

16-           تلاشهای هماهنگ ، پیگیر و مثبت در جهت ایجاد تفاهم و روابط دوستانه بین بدخشانیهای مقیم کابل و دیگر اقوام و ملیتهای ساکن در کشور به اساس اصل احترام متقابل و همزیستی مسالمت آمیز، تلاش پیگیر و صادقانه بخاطر تامین وحدت ملی واقعی و تفاهم سراسری در بین ساکنین کشور.

فصل سوم

شرایط شمولیت ووجایب اعضا

مادهِ هفتم : عضویت افراد در شورای بدخشانیهای مقیم کابل داوطلبانه بوده هیچگونه قید و شرطی را ایجاب نمیکند، هر بدخشانیی که سن 18 سالگی را تکمیل نموده باشد ، بدون تبعیض و امتیاز میتواند بعد از طی مراحل مقدماتی عضو شورا شود.

مادهِ هشتم : شخص داوطلب ضمن درخواست کتبی میتواند با رعایت مقررات و قبول مواد مندرج اساسنامه بعد از خانه پری فورمه های شمولیت، عضوشورا گردد، غیر بدخشانیهای که علاقمند عضویت درین شورا باشند میتوانند عضویت افتخاری آنرا با پذیرش شرایط و قوانین شورا، کسب نمایند.

مادهِ نهم : اعضای شورا در کتگوری های ذیل جهت تقویه بنیهِ مالی شورا، مسول پرداخت حق الشمول و حق العضویت میباشند:

1- حق الشمول برای تمام اعضا (  100    ) افغانی یکبار

2     - حق العضویت اعضای شورا (   100   ) افغانی ماهوار

3-  حق العضویت برای محصلین ، متعلمین و سربازان (  50    ) افغانی ماهوار

4- قیمت کتابچهِ حق العضویت (   50  ) افغانی میباشد.

مادهِ دهم : هر عضو شورا که سابقهِ  یکسال  عضویت در شورا را داشته باشد در صورت ضرورت بعد از تایید هیت موظف از کمکهای مالی شورا برخوردار شده میتواند.

مادهِ یازدهم : هر عضوی شورا که از مواد مندرج اساسنامه تخلف ورزد ، مجازات ، جریمه یا از شورا اخراج میگردد.

مادهِ دوازدهم : درصورت عدم پرداخت حق العضویت از طرف عضو ، برای مدت ( سه ماه ) شورا بعد از تشکیل جلسه عضویت او را به تعلیق انداخته، یا از شورا اخراج مینماید ، در صورت رجوع عضو ، حق الشمول مجدد اخذ و تاریخ شمول از سر معامله میگردد.

مادهِ سیزدهم:تمام اعضای شورا مکلفند تا در راستایی مفادات اساسنامه جهت رسیدن به اهداف شورا تلاش صادقانه نمایند ، ایجاد تفرقه ، فرقه بندی و ایجاد فرکسیونهای مخرب نفوذی جهت مختل نمودن فعالیتهای مشروع شورا تخلف از اساسنامه تلقی شده و باعاملین آن مطابق تصمیم شورای رهبری برخورد صورت میگیرد که میتواند مجازات جریمه ، تعلیق عضویت و اخراج  عضو مقصر را در پی داشته باشد.

فصل چهارم

تشکیلات ، وظایف و صلاحیتها

مادهِ چهاردهم: شورای بدخشانیهای مقیم کابل در تشکیل خویش دارای سه نهاد اساسی میباشد:

1 : مجمع عمومی

2  : شورای رهبری

3 : هئیت اجراییه

1- مجمع عمومی: عالیترین و با صلاحیت ترین ارگان تصمیمگیری شورای بدخشانیهای مقیم کابل میباشد.

این مجمع متشکل از تمام اعضای شورای بدخشانیهای مقیم کابل میباشد همهِ مردم بدخشان بدون امتیاز و تبعیض مذهبی ، قومی ، سیاسی ، لسانی و موقف اجتماعی میتوانند عضو این شورا شده ، در صورت واجد شرایط بودن میتوانند خود را در شورای رهبری و دیگر ارگانهای کاری کاندید نمایند یا کسی دیگر را انتخاب نمایند.

      اجلاس مجمع عمومی هر یک سال بعد دایر میگردد ، درین جمع آمد ستراتیژی و خطوط اساسی کاری  شورا به رای عامه گذاشته میشود.این اجلاس مرجع تصمیمگیریهای بنیادی بوده و روی موضوعات مهم  مانند تعدیل اساسنامه ، تصویب بودجه ونکات اساسی دیگر تصمیم میگیرد ، وظایف و صلاحیتهای مجمع عمومی ذیلاً خلاصه میشود:

الف: تائید و تصویب اساسنامهِ شورا.

ب:تائید و تصویب جهات اساسی فعالیتهای شورا.

ج: تصویب بودجه و پلان کاری شورا.

د: انتخاب ، تعویض یا عزل اعضای شورای رهبری.

ه: استماع گزارش سالیانهِ شورای رهبری.

و: انحلال یا ادغام شورا.

2- شورای رهبری: بعد از مجمع عمومی عالیترین ارگان تصمیم گیری و رهبری کنندهِ تمام فعالیتهای شورا میباشد.

* اعضای شورای رهبری توسط مجمع عمومی  انتخاب میشود، در راس شورای رهبری، ریس شورا قرار دارد.

* شورای رهبری شامل ریس ، معاونان ، منشی ، سخنگو و مشاورین ارشد میباشد ، سهم مشخصی برای زنان و جوانان نیز جهت عضویت در شورای رهبری در نظر گرفته شده است.

* جلسات  نوبتی شورای رهبری هر یک ماه بعد دایر میگردد ، درین جلسات روی مسایل مالی، تشکیلاتی و سایر موارد مهم بحث و تصمیمگیری میشود.

 * طرح پلانهای کاری در بین دو اجلاس مجمع عمومی ، انتخاب شیوهِ مصرف و تنظیم بودجه توسط شورای رهبری برنامه ریزی میشود.

*ریس شورای بدخشانیهای مقیم کابل در راس شورا قرار داشته مطابق طرز العمل داخلی شورا را رهبری نموده ، ممثل شورا میباشد ، تمام امور اجراییوی را نظارت نموده و رهنمود های لازم را ارایه میدارد ، در صورت عدم موجودیت ریس ، معاون اداری شورا مسولیت را بدوش دارد ، در عدم موجودیت هر دو یکی از اعضای شورای رهبری با توافق دو ثلث اعضا وظایف را به پیش میبرد.

* شورای رهبری مسئولیت  رهبریی  تمام فعالیتهای شورا را در دست داشته و مجری فیصله های اجلاس مجمع عمومی و تطبیق مفاد اساسنامه در عمل میباشد. تمام نهاد های قدمه های پائینی شورا در برابر شورای رهبری پاسخگو میباشند.

* شورای رهبری وظایف و صلاحیتهای زیرین را داراست:

الف: تطبیق فیصله های مجمع عمومی و شورای رهبری مطابق مفاد اساسنامه و اهداف شورا

ب: هماهنگ نمودن فعالیتهای شورا در تمام عرصه هامطابق مفاد اساسنامه.

ج: انتخاب هیت اجرائیه.

د:کنترول و نظارت از فعالیتهای هیت اجرائیه.

ه: ایجاد و انحلال کمیسیونهای کاری و بر رسی از فعالیتهای آنها.

و:تصویب لایحه وظایف برای کمیسیونهای کاری که از طرف هیت اجرائیه ترتیب میشود.

ز: بررسی امور مالی شورا.

ح: تامین ارتباط کاری با نهاد های مماثل دولتی و غیر دولتی داخلی.

ط:عزل ، تعویض و یا نصب اعضای هیت اجرائیه .

3- هیت اجرائیه گروپ کاری است که امور اجرائیوی شورای بدخشانیهای مقیم کابل را مطابق مفادات اساسنامه و طرز العمل کاری شورا تحت نظارت شورای رهبری به پیش برده و از چگونگی اجراات خویش به شورای رهبری گزارش میدهد .

هیت اجراییه دارای تشکیلات منظم است که توسط شورای رهبری انتخاب  میشود.

هئیت اجرائیه متشکل است از ریس هئیت اجرائیه ، معاونین ، منشی ، مسوول اداری و مالی و روسای کمیسیونهای کاری اساسی..

هیت اجرائیه دارای وظایف و صلاحیتهای زیرینست:

الف: پیشبرد امور اجرائیوی شورا در بین دو جلسهِ شورای رهبری.

ب: طرح برنامه های هدفمند و سازنده در جهت هر چه بهتر شدن فعالیتهای شورا.

ج: طرح اجندای جلسات شورای رهبری.

د:اجرای وظایف محوله که توسط شورای رهبری داده میشود.

ه:تامین ارتباط موثر کاری با شورای رهبری ، کمیسیونهای کاری و سایر نهاد های مماثل.

و: ترتیب لایحه وظایف هیت اجرائیه و کمیسونهای کاری.

* ریس هیت اجرائیه دارای وظایف و صلاحیتهای زیرینست:

* پیشبرد جلسات هیت اجرائیه.

* امضای قرار دادها و معاهدات

* ادارهِ امور جاری شورای اجرائیه

* طرح پالیسیهای مشخص جهت پیشبرد امور کاری هیت اجرائیه.

مادهِ پانزدهم: مباحثات و تبادل افکار ، مبادلهِ معلومات و مناقشات سالم ، اصلاحی و سازنده در جلسات شورا بعد از اجندا ، آزاد میباشد ، اکثریت آراءِ حاضر در نهایت تعین کننده میباشد.

مادهِ شانزدهم:  مجموعه ِاعضای شورای رهبری ، کمیتهِ اجراییه و مجمع عمومی ، شورای بدخشانیهای مقیم کابل را تشکیل میدهد.

مادهِ هفدهم: در صورتیکه عضوی از اعضای شورای رهبری از مفاد اساسنامه تخلف نماید ، بعد از فیصله اکثریت اعضای شورای رهبری با وی برخورد قانونی صورت میگیرد.

مادهِ هژدهم: شورای بدخشانیهای مقیم کابل در صورت لزوم همایش ها و گردهمایی بزرگ فرهنگی و اجتماعی را بر گزار مینماید.

مادهِ نزدهم: جلسات کمیسیونهای کاری، ماهِ یکبار دایر میگردد

مادهِ بیستم: جلسات شورای رهبری و مجمع عمومی با موجودیت دو ثلث اعضا بر گزار میشود ، تمام فیصله ها و تصمیمگیریها در جلسات شورای رهبری و مجمع عمومی بر اساس اکثریت آراء حاضر صورت میگیرد که بصورت آزاد برگزر میشود.

مادهِ بیست ویکم: هیچ یک از اعضای شورا بدون مشوره هیت رهبری حق ندارد جلسات را خود سرانه دایر نماید.

 

فصل پنجم

منابع مالی ووجوهِ مصرفی

مادهِ بیست ودوم:عواید شورا از طریق پرداخت حق الشمول  ، حق العضویت ، اعانه اعضای شورا  ، فروش نشریه شورا و سی دی های هنری وفرهنگی برنامه های ذوقی وهنری شورا تامین میگردد.

مادهِ بیست وسوم: شورا کمکهای بدون  قید و شرط را از اشخاص ، موسسات دولتی و غیر دولتی داخلی رامیپذیرد.

مادهِ بیست و چهارم: اسناد عواید و مصارف شورا بعد از امضای مسولین مالی ، ریس شورای اجرائیه  و تائید ریس شورا ی رهبری اعتبار میابد.

مادهِ بیست و پنجم: جهت بر رسی و کنترول فعالیتهای مالی شورا کمیسیون بر رسی مستقل تعین میگردد ، این کمیسیون نتایج کار خود را به شورای رهبری ارایه میدارد.

مادهِ بیست و ششم: داشته های نقدی و جنسی ، اموال منقول وغیر منقول شورا فقط در راستایی تامین اهداف اجتماعی و فرهنگی شورا و پیشبرد امور کاری آن مطابق اساسنامه واهداف شدرا به مصرف میرسد.

فصل ششم

تعدیل اساسنامه وانحلال شورا

مادهِ بیست و هفتم: در صورتیکه نیازی به تعدیل اساسنامه احساس شودپانزده روز قبل  ریاست انسجام سازمانهای اجتماعی وزارت عدلیه از موضوع مطلع ساخته میشود.

مادهِ بیست و هشتم: انحلال شورا در حالات ذیل صورت میگیرد:

الف: فعالیتهای خلاف اساسنامه شورا

ب: بروز اختلافات غیر قابل کنترول در میان اعضای شورا

ج: عدم ضرورت به ادامه فعالیتهای شورا

ماده بیست و نهم: انحلال شورای بدخشانیهای مقیم کابل به اساس پیشنهاد شورای رهبری و تایید دو ثلث اعضای مجمع عمومی امکان پذیر میگردد ، در صورت انحلال شورا،  تمام اموال منقول و غیر منقول شورا به "سره میاشت ولایت بدخشان" یا "ریاست ولایت معارف بدخشان" اهدا میگردد.

فصل هفتم

موضوعات متفرقه

مادهِ سیم: نصاب جلسات شورای بدخشانیهای مقیم کابل به اشتراک دو ثلث اعضا بوده و تصامیم به اساس اکثریت آراء حاضر اخذ میگردد.

مادهِ سی ویکم: این اساسنامه بتاریخ   1/2/1385   طی اولین نشست اعضای شورای موسسان ترتیب و بعداً توسط کمیسیون  هفت نفری تحت ریاست (  دوکتورعبد اللطیف شریفی) به تصویب رسید.

مادهِ سی ودوم: این اساسنامه دارای هفت فصل و سی  ودوماده بوده ، توسط اعضای شورای موسسان ترتیب گردیده است.

لست عدهِ از اعضای شورای رهبری ، شورای بدخشانیهای مقیم کابل

1- داکتر صبغت الله"خاکساری"                    

2- دوکتور عبداللطیف "شریفی"                

3- داکتر سید قباد "زارع"

3- انجنیر محمد ظافر"ظفر"                               

5- انجنیر سلطان محمود                             

6- انجنیر بابه جان "بدخش"                                   

7- انجنیر محمد جعفر  

8- تقوی الله "تقوی" 

9- محترمه سامعه عزیزی                      

10- جنرال میر احمد                                 

11- محترمه فریده                                     

اعضای هیت مدیره شورای بدخشانیهای مقیم کابل

1-   دوکتور صبغت الله "خاکساری"         ريس

2-   محترمه سامعه عزیزی                معاون امور فرهنگی

3-   تقوی الله " تقوی"                    منشی

لست مسوولین مالی شورای بدخشانیهای مقیم کابل

1- داکتر عبد اللطیف " شریفی"                    ریس

2- انجنیر بابه جان "بدخش"                        معاون

۳- عصمت الله شرقی                            عضو