صحنه از ازدحام مراجعين در پشت دفتر وزير معارف افغانستان