شمارهی دوازدهم نشريه صدای بدخشان با تيراژ ۲۰۰۰ شماره بتاريخ ۲۴ ثور سال ۱۳۸۵ از چاپ بر آمد