مربی داری مربا بزن

 

در اواخر سال 1384 خبری به نشر رسید که دولت افغانستان نتوانسته بخشی اعظمی از پولهای تخصیص داده شده از طرف جامعهِ جهانی را به مصرف برساند که به دنبال آن هیاهوی زیادیدرین راستا از طرف رسانه ها به راه انداخته شد، میز گردها سازمان داده شد، مقالات نوشته شد و هر مفسری به زعم خویش تفسیری در مورد نوشت که همش ادارات دولت را بباد انتقاد گرفتند و هر چه بد ولعن که داشتند نثار مقامات کردند.

 اما در جریان همه این گیر و دار ها کسی نپرسید که چرا اینهمه پول به مصرف نرسید یا اینکه اگر مصرف نشد چرا سند مصرف آن تهیه نشد و حیف و میل نشد که دو باره برگشت نمود در حالیکه انجیوها و موسسات دالر خوار اسناد صد چند این مبالغ را بصورت تقلبی تیار نموده و بودجه ها را در پیش چشم همهِ دنیا خوردند و میخورند چرا کارمندان دولت که تازه اکثریت آنها از انجیو ها آمده و تجربهِ خوبی  درپروپوزل سازی و بل نویسی و راه اندازی ورکشاپ و سیمینار و کنفرانسها را خوب بلدند و متیقین هستیم که با تجاربی خوبی که از دوران کار در انجیوها و موسسات دارند مانند "ایلک میده بیز" یک سنت هم از فلتر حیف و میلشان گذشته نمیتواند ، اسناد مصرف آنرا تهیه نکرده و گذاشتند که دوباره برگشت نماید؟سخن اصلی درینجاست که باید بودجه و پلان های کاری سالانهِ ادارات در ماه اخیر سال گذشته یا حد اقل شروع سال کاری تهیه و مبالغ مصرفی آن بصورت یقینی معین گردد تا ادارات بتوانند در جریان سال پلانهای خود را به موقع عملی نمایند اما در سال گذشته در اواخر ماه سنبله به ادارات خبر داده شد که میتوانند فلان قدر مبلغ را مصرف نمایند و گذشته ازان طی مراحل قانونی؟ اسناد چند ماهِ دیگر را در برگرفت تا به ادارات مژده داده شود که پولهایشان آماده است که بدینترتیب ادارات چند ماه اخیر سال را وقت داشتند تا بودجه های داده شده را مصرف نمایند یعنی کاری یکساله را در چند ماه محدود تکنیل نمایند که چنین کاری نا ممکن است.درین راستا وزارت مالیه بخاطر اینکه دوستان خارجی خفه نشوند همه گناه را به دوش ادارات دولتی بار کرد و این حقیقت را کتمان نمود زیرا اگر آشکار میشد که درینجا گناه از بانک جهانی و بانک آسیای است پرستیژ خارجی ها که در بین مردم ما منحیث مردم بسیار منظم ، صادق ، وقت شناس و راستگو سخت برایشان کمپاین شده است پائین میامد و آنها آزرده میشدند و خطر آن بود که دفاتر خود را ببندند چنانچه زمانی ریس دولت فرمان بر چیدن چکها و دیوار های اطراف دفاتر آنها را داد همین بانک جهانی بصورت بود که مانند کودکان "شلتاق" نمود که اگر چکهای اطراف دفترش را بردارند دفاتر خود را در افغانستان میبندد.پس باید رعایت خاطر این نازدانه ها را کرد و گناه انها را به گردن گرفت در غیر آن قهر میکنند و میروند و درین ملکی که قحط الرجالی بیداد میکند چنین افرادی چگونه میتوان پیدا کرد.

در نتیجهِ همین اهمال خارجیها بود که برنامه های کاری اکثر وزارتها عقب ماند و بار ملامتبی بدوش مسئولین افتاد و آن بیچاره ها هم دم نزدند در غیر آن مستر خفه میشد.

اینکه بعضی وزارتخانه ها مانند وزارت انکشاف دهات فعالیتهای بیشتری داشتند علتش این بود که دونورها برایشان بصورت مستقیم و بدون طی سلسه مراتب پول دادند و آنها هم برنامه های خودرا عملی کردند که اگر این پول بدیگر وزارتها هم داده میشد مصرفش بسیار ساده بود

جان سخن درینجاست که آنهای که مربی داشتند تمام سال مربا زدند و آنانیکه مربی نداشتند شوربا زدند آنهم شوربای بیگوشت.