آبروی ریس جمهور میرود

حوالی ساعاتی ۲ بعد از ظهرروز سه شنبه 5 ثور سال روان اعضای کمیسیون ارزیابی اسناد تحصیلی ، ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی توسط آقای جاوید لودین و فاروق وردک به ریاست دولت احضار گردیدند. علت احضار آنها بحث روی اسناد تحصیلی محمد حنیف اتمر نامزد وزارت معارف بود آقای لودین و آقای وردک درین بگو مگو هابالای اعضای کمیسیون فشار آوردند تا اسناد تحصیلی محمد حنیف اتمر را قانونی حساب کننددر یک مورد  آقای وردک با بیان اینکه آبروی ریس جمهور در میانست خواست تا با شیوهِ ارعاب اعضای کمیسیون را به تائید اسناد تحصیلی آقای اتمر مجبور سازد.اما اعضای کمیسیون تن بدین کار ندادند بر اساس قانون موجود درین موردادامه تحصیل جهت دریافت ماستری،  داشتن اسناد قانونی لیسانس حتمیست. در آخر اعضای کمیسیون به آقای وردک توصیه نمودند که جهت حفظ آبروی ریس جمهور ( به گفتهِ آقای وردک با رد این وزیر آبرویی ریس جمهور میرود جای تعجب است که آبروی ریس جمهوری منتخب که بیشتر از 50 فیصد رای مردم را در انتخابات آزاد و سری بدست آورده با جعل نکردن اسناد یک شخص یا وزیر نشدن چند تن از بین برود در حالیکه گمان همگان برینست که آبروی ریس جمهور در نقض قوانین میرود نه در تطبیق آن) یا قانون اساسی را تعغیر دهند یا قانون تحصیلات عالی را در غیر آن راهِ قانونی وجود ندارد.

 آقای اتمر که سند یکسالهِ دریافت ماستری را از یکی از کالج های نه چندان شناختهِ شده کشور انگلستان در دست دارد اسناد لیسانس و فراغت از کدام فاکولتهِ را در داخل یا خارج کشور ندارد.بر اساس قانون اساسی افغانستان داشتن تحصیلات عالی برای احراز پست وزارت حتمی بوده هیچگون قید و شرطی را نمیپذیرد. باید متذکر شد که اعمال فشار و ارعاب جهت قانونی ساختن اعمال غیر قانونی و جعل در اسناد و قوانین سابقهِ طولانی داشته و متخصصین این رشته در مقامات بالایی دولت موجوده هم کم نیستند.